Službene stranice općine Tompojevci

Osobna karta općine Tompojevci

Općina Tompojevci prostire se na 73,84 četvorna kilometra, što će reći da ima gotovo 7,5 tisuća hektara, od čega 5700 ha obradivog zemljišta, 1200 ha šuma, a ostalo su ritovi i trstici. Nalazi se u istočnom djelu Vukovarsko-srijemske županije i obuhvaća naselja Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci. Na sjeveru graniči gradom Vukovarom, na istoku s općinom Lovas, na jugu s općinama Tovarnik i Nijemci i na zapadu s općinom Bogdanovci.


Prema popisu iz 1991. godine u ovome je kraju bilo 3284 stanovnika. Općina je formirana u progonstvu 23. travnja 1993., a poslije progonstva vratilo se  1999, što je manje za gotovo tisuću i tristo stanovnika.


Povratnička je to Općina i pripada redu hrvatskih područja koja su teško stradala u Domovinskom ratu. Za vrijeme šestogodišnje privremene okupacije sva su sela sustavno razorena, devastirana, mnogi su stambeni i gospodarski objekti stradali, škole opustošene, crkve srušene i zapaljene, infrastruktura uništena, zemljište zapušteno i od povratka se čine golemi napori da se to dovede u red. Uspijeva se uz pomoć Vlade RH, uz pomoć ljudi dobre volje, a veliku pomoć pružile su Vlade prijateljskih zemalja Norveške, Nizozemske i Japana, a kreće se i u novi projekt s gospodarstvenicima Italije.
U provom roku uspjeli smo obnoviti stambene objekte i ljudi su se mogli vratiti kućama, a onda smo odmah obnavljali infrastrukturu, električnu mrežu i rasvjetu, doveli pitku vodu u sva naselja, osposobili lokalne prometnice, izgradili plinsku mrežu na području cijele Općine.

Promet

Stanovnici Općine u cilju povezivanja s okruženjem orijentirani su isključivo na cestovni promet. Postojeće kategorizirane ceste, županijske, te lokalne ceste su u lošem stanju. Veliki dio navedenih kategoriziranih cesta su zemljani putovi, a jedan dio je s kolnikom od tucanika i šljunka. Isto tako i kolnici cesta koji su izgrađeni u ulicama naselja u cijelosti su u lošem stanju, te ih je potrebno rekonstruirati.

U studenom 2004. godine započela je prva faza sanacije lokalnih prometnica u svih pet naselja Općine Tompojevci. Uloženo je 1.252.695,55 kuna, koje su osigurali Fond za regionalni razvoj RH, Vukovarsko-srijemska županija i Općina Tompojevci.

 

23. veljače 2005. godine Japanski veleposlanik u Hrvatskoj gosp. Kaname Ikeda i Općinski načelnik gosp. Zdravko Galović potpisali su darovnicu od 489.875,70 kuna za sanaciju lokalnih prometnica u naselju Berak i Čakovci što će podmiriti prvu fazu sanacije.

 

Most na kanalu Savak u Berku devastiran je tijekom domovinskog rata i postavljen je privremeni pontonski most. U studenom 2005. godine izgrađen je novi most na ŽC 4196 u Berku i započela je I faza proširenja i pojačanja kolnika na istoj. Završetak sanacije ŽC očekuje se 2007. godine.

Elektroenergetska mreža

Za vrijeme domovinskog rata na području općine Tompojevci razoren je dio elektroenergetske mreže, a preostali dio je nedovoljno održavan što je rezultiralo potrebom potpune obnove mreže. Do danas mreža je u cijelosti obnovljena u svih pet naselja Općine. Svih pet naselja dobilo je i javnu rasvjetu.

 

Potrebno je kvalitetno spojiti naselje Bokšić s elektroenergetskom mrežom prema dalekovodu i trafostanicama Tovarnik i Nijemci.

Vodoopskrba

Naselja Čakovci, Berak, Bokšić i Tompojevci imali su zajednički vodoopskrbni sustav čije je vodocrpilište u Čakovcima. Naselje Mikluševci imalo je zaseban vodoopskrbni sustav na izvorištu na području Mikluševaca. Postojali su problemi u funkcioniranju obaju vodocrpilišta, te je bila prioritetna njihova sanacija, odnosno izgradnja spojnog cjevovoda od Čakovaca do Mikluševaca. 2005. godine dovršen je i stavljen u funkciju spojni cjevovod Čakovci-Mikluševci, kao i Mikluševci-Sotin-Vukovar, te od ove godine stanovnici općine Tompojevci dobivaju pitku vodu iz Vukovara.

 

Izgrađena je nova hidrantska mreža u svim naseljima, a u izgradnji je spojni cjevovod od Čakovaca prema Berku i Negoslavcima.

Odvodnja i plinoopskrba

Na području općine Tompojevci ne postoji javni sustav za odvodnju otpadnih voda. Povećana je potrošnja pitke vode koja se ne zbrinjava na odgovarajući način. U tijeku je izrada idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda s pročistačima.

 

Na području svih pet naselja Općine u tijeku je projekt Revitalizacije-obnove ritova s ciljem povećanja razine vode koju će koristiti Obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

U tijeku su radovi na izgradnji kupališta u Tompojevcima.

 

U svim naseljima Općine izgrađen je plinifikacijski sustav, kućanstva su priključena na plinsku mrežu koja je u funkciju od srpnja 2005. godine.

Okoliš

Za vrijeme privremene okupacije prostora Općine nije se uređivao okoliš pa su parkovi i zelenilo u naseljima uništeni i devastirani. Otvorena kanalska mreža se nije održavala pa je problem u odvodnji površinskih voda. Akumulacija Grabovo koja je bila u funkciji navodnjavanja poljoprivrednih površina je devastirana kao i zgrada i oprema. VUPIK d.d. Vukovar obnavlja sustav za navodnjavanje i planira isti koristiti u 2006. godini na površini od cca 700 ha za proizvodnju povrtlarskih kultura.

 

U užim zonama naselja nikle su «divlje» deponije koje zagađuju okoliš. Devastirana je i šuma “Jelaš-Panjik”.

 

Sanacija «divljih» deponija u naseljima Čakovci, Tompojevci i Mikluševci dovršiti će se do konca 2005. godine sredstvima Fonda za energetsku učinkovitost u iznosu od 360.970,55 kuna. Sanacija deponija u naseljima Berak i Bokšić planira se u 2006. godini.