Poljoprivredno zemljište

Popis potvrda u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u Arkod sustavu

Popis potvrda izdanih na temelju dopisa Ministarstva poljoprivrede, Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju od 10. svibnja 2022., a sukladno točci 1., 2. i 5. iz Preporuke za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustavu.

POPIS POTVRDA:

Ažurirani popis potvrda – objavljen 13.09.2022.

Popis objavljen 17.06.2022.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci

Agrotehničke mjere

Odluka

Općinsko vijeće Općine Tompojevci na sjednici održanoj 16.06.2016. donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine” broj: 39/ 13, 48/ 15) i Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine” broj: 92/10).

Predmetnom Odlukom propisane su minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanja biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje ostataka, održavanje razine organske tvari u tlu, održavanje strukture tla i zaštite od erozije kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta, mjere zaštite od požara, nadzor i kaznene odredbe.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike poljoprivrednog zemljišta sa područja Općine Tompojevci da održavaju poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu na način; da redovito kose travu, da krče višegodišnje raslinje (pogotovo u blizini međa kako ne bi došlo do ometanja susjednih parcela), da održavaju živice i međe i redovito ih obrezuju na način da spriječe njihovo širenje na susjedno zemljište i prerastanje živice iznad 1 m i na način da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta (živice uz poljske putove mogu se zasaditi 0,5 m od ruba puta ili mede i ne mogu biti šire od 0,5 m, a njihova visina ne može prelaziti 1 m) da se zajednički brinu o održavanju poljskih putova kako ne bi ometali provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila ( nasipavati oštećene dijelove puta, čistiti i održavati odvodne kanale i propuste, sprečavati širenje živice uz putove, sjeći stabla ili grane koje otežavaju korištenje puta, sprečavati nepravilno korištenje puta).
Radi sprečavanja požara vlasnici su dužni najkasnije do I. lipnja tekuće godine provesti sve agrotehničke mjere propisane odlukom.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanje korisnici su dužni dobiti odobrenje nadležnog DVD-a (DVD Tompojevci i DVD Bokšić) o mjestu i vremenu spaljivanja korova, spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje udaljeno najmanje 200 metara od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to do njenog potpunog sagorijevanja a uz sebe moraju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu, kantu napunjenu vodu i sl.).

Nakon 1. lipnja pa do 31. listopada svake tekuće godine strogo je zabranjeno uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada.
Nadzor nad provedbom Odluke o agrotehničkim mjerama provodi poljoprivredni inspektor, inspektor zaštite od požara i nadležno tijelo Općine.

Za nepridržavanje odredbi propisane su kazne.

 

 

 

Skip to content