SADRŽAJ STRANICE

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci, 31. siječnja 2018.
Odluka o stavljanju van snage Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Tompojevci, 16. lipnja 2016.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Tompojevci, 5. ožujka 2015.
Statut Općine Tompojevci

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” RH broj 33/01., 60/01 – vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 29. stavka 1. alineje 1. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 i 05/16), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 6. sjednici održanoj dana 31.01.2018. godine donijelo je:

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci

Članak 1.

U Statutu Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 i 05/16) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.“

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
„Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima“.

Članka 3.

U članak 17. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine nije obvezujući“.

Članak 4.

U članku 18. stavku 3. riječi: „Općinsko vijeće je dužno“ zamjenjuju se riječima: »predsjednik općinskog vijeća je dužan“, a brojka: „8“ zamjenjuje se brojkom: „30“.

Članak 5.

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Osim iz razloga utvrđenih člankom 17. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i 2/3 članova općinskog vijeća.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog zamjenika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća je dužan podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, odnosno utvrdi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga“.
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Odluka o opozivu općinskog načelnika, i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u općini.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika“.

Članak 6.

U članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje tajno“.

Članak 7.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četiri godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava“.

U stavku 2. iza riječi „redovnim izborima“ dodaju se riječi „koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava“.

Članak 8.

U Članku 37. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela“.

Članak 9.

U članku 42. stavku 2. riječ: „obračun“ zamjenjuje se riječima: „izvještaj o izvršenju proračuna“

Članak 10.

U članku 50. stavak 3. alineja 5. mijenja se i glasi:
„Odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine Tompojevci i drugom raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom, statutom i posebnim propisima. Općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu općine i provedeno u skladu sa zakonom.“

Stavak 5. mijenja se i glasi:
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 11. ovoga članka općinski načelnik, dužan je objaviti u prvom broju službenoga glasila Općine Tompojevci koji slijedi nakon donošenja te odluke“.

Članak 11.

U članku 55. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Općinski načelnik i njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“

Članak 12.

U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članovi predstavničkog tijela, udruge sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik“.

Članak 13.

U članku 91. stavak 2. mijenja se i glasi:
„U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove“.

Članak 14.

U članku 93. stavku 1. riječ „domaćina“ zamjenjuje se riječju:“gospodara“.

Članak 15.

U članku 94. stavku 2. alineja 4. mijenja se i glasi „prihodi od naknada za koncesije“.
U alineji 7. riječi „ i dotacije“ brišu se.

Članak 16.

U članku 104. riječi „obavlja nadzor nad zakonitošću“ zamjenjuju se riječima “nadzire zakonitost“.

Članak 17.

U članku 110. stavak 2. riječi „dan nakon“ zamjenjuju se riječima“prvog dana od dana“.

Članak 18.

Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Martić


Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11 i 144/12) članak 139. Zakona o lokalnim izborima ( “Narodne novine“ br. 144/12) i članka 20. st 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” br. 155/02) Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 26. sjednici održanoj 26. ožujka 2013. godine donijelo je

STATUT OPĆINE TOMPOJEVCI

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se obilježja Općine Tompojevci, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Općine Tompojevci.

Članak 2.

Općina Tompojevci je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina Tompojevci obuhvaća područja naselja:
Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo, Mikluševci i Tompojevci.

Granice područja Općine Tompojevci idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja.

Granice Općine Tompojevci mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina Tompojevci je pravna osoba.

Sjedište Općine Tompojevci je u Tompojevcima, ulica A.G. Matoša 1

Tijela Općine i Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci imaju pečate.

Pečat je okruglog oblika. U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.

 

II. OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina Tompojevci će naknadno izraditi grb i zastavu.

Općinsko vijeće Općine Tompojevci utvrdit će podrobni opis grba i zastave statutarnom odlukom, uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine Tompojevci.

O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 5.

Dan Općine Tompojevci je 21. svibanj, koji se svečano obilježava.

 

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 6.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničkekulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

Članak 7.

Javna priznanja Općine su:

 1. Počasni građanin Općine Tompojevci
 2. Nagrada Općine Tompojevci
 3. Zahvalnica Općine Tompojevci

Članak 8.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 10.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i
trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.
Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 11.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).

Sporazum o suradnji Općine i lokalne, područne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Vukovarsko-srijemske županije.

 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Općina Tompojevci je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Tompojevci.

Članak 13.

Općina Tompojevci u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području, te
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko Vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 15.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Vukovarsko-srijemsku županiju.

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 16.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana, u skladu za zakonom i ovim Statutom.

Članak. 17.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 18.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela,općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 19.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 17. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke i vlastoručni potpis birača.

Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Odluka o opozivu općinskog načelnika, i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u općini.

Članak 20.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 21.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Članak 23.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili
drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60

od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 24.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 25.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću Općine Tompojevci donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Tompojevci.

Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.

Potpisi birača, kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se osobi radi, su nevažeći.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 26.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 

VII. TIJELA OPĆINE

Članak 27.

Tijela Općine Tompojevci su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 28.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 29.

Općinsko vijeće donosi:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
 • donosi odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • osniva radna tijela, bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Tompojevci.

O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 30.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.

Članak 31.

Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Članak 32.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koje bira iz reda svojih članova većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za tom obnašanje funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 33.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku.

Prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor iza izbor i imenovanja, kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.

Članak 34.

Općinsko vijeće ima 11 vijećnika.

Članak 35.

Pripadnicima nacionalnih manjina jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njezinom udjelu u stanovništvu Općine.

Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u Općinskom vijeću u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, broj članova Općinskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena.

Članak 36.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 37.

Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 38.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku, koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
 • ako mu prestane prebivalište s područja Općine, danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka i
 • smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 39.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik je dužan u roku 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. Ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 40.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;
 • postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
 • tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine,
 • uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 41.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Članak 42.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Statut općine, proračun, godišnji obračun i Poslovnik Općinskog vijeća donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 43.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Odbor za izbor i imenovanje
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 • Mandatnu komisiju
 • Odbor za financije i proračun i
 • druge odbore po potrebi.

Članak 44.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 45.

Odbor za Statut, Poslovnik :

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 46.

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika.

Članak 47.

Odbor za proračun i financije raspravlja o proračunu i financijama Općine, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na:

 • općinski proračun i godišnji obračun,
 • porezni sustav i poreznu politiku,
 • stanje o prihodima i rashodima Općine,
 • ostala pitanja koja se tiču financiranja i financijskog poslovanja Općine.

Članak 48.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Članak 49.

Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća i članova Općinskog vijeća.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 50.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanovama kojih je osnivač općina, trgovačkih društava u kojima općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. podstavka 8. ovog članka tromjesečno, do 10. U mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. Općinsko vijeću u roku 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku.

Članak 51.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 52.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće iz stavka 2. ovog članka u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članka 53.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine:

 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
 • ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 54.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji se bira na neposrednim izborima, sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Pravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju i pripadnici nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 55.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.

Članak 56.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Općinski načelnik i njegov zamjenik sami odlučuju hoće li dužnost obavljati profesionalno. Oni su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj službi u općini o tome da li će dužnost obnašati profesionalno.

Članak 57.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona :

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu
  zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom prestanka prebivališta na području Općine,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
 • smrću.

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi navedeni iza imena i prezimena općinskog načelnika.

Članak 58.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati u slučajevima i u postupku propisanom člankom 19. ovog Statuta.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

 

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 59.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Tompojevci sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 60.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Tompojevci imaju pravo:

 • predlagati tijelima Općine mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu;
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine;
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine;

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Tompojevci.

Članak 61.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 62.

Općina, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Općina osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

Članak 63.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na svoje predstavnike u Općinskom vijeću, sukladno svojoj zastupljenosti u ukupnom broju stanovništva općine, u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

Članak 64.

Prilikom državnih blagdana i drugih svečanosti, pripadnici nacionalnih manjina koji u svom naselju čine većinu stanovništva mogu pored zastave Republike Hrvatske istaknuti i svoju zastavu.

 

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 65.

Općinsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Tompojevci i za poslove državne uprave prenijete na Općinu Tompojevci ustrojava Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo, djelokrug, način rada kao i druga pitanja od značenja za rad Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.

Članak 66.

Pročelnik je za svoj rad odgovoran Općinskom načelniku .

Imenovanje, razrješenje, odgovornost kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika provode se na način i po postupku utvrđenom zakonom.

Članak 67.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu uređuju se posebnim zakonom.

Članak 68.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine.

 

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 69.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 70.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka ( prethodnog). ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina Tompojevci.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Tompojevci može povjeriti drugih pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 71.

Na području Općine Tompojevci osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor može se osnivati za jedno ili više međusobno povezanih naselja ili za dijelove naselja koji čini zasebnu razgraničenu cjelinu na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 72.

Mjesni odbori na području Općine Tompojevci su:

 • Mjesni odbor Berak (za naselje Berak)
 • Mjesni odbor Bokšić (za naselje Bokšić)
 • Mjesni odbor Čakovci (za naselje Čakovci)
 • Mjesni odbor Mikluševci (za naselje Mikluševci)
 • Mjesni odbor Tompojevci (za naselje Tompojevci)

Područje i granice mjesnog odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 73.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora , udruge, te Općinski načelnik.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora, te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora dostavlja se Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.

Članak 74.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 75.

O izdvajanju naselja iz mjesnog odbora i pripajanju drugom mjesnom odboru odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

Članak 76.

Općina Tompojevci može mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora.

Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u proračunu općine Tompojevci.

Članak 77.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 78.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 79.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 80.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika 5 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 81.

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika izabran je član vijeća mjesnog odbora koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova vijeća mjesnog odbora.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

 • predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
 • saziva sjednice vijeća MO, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte vijeća MO,
 • provodi i osigurava provođenje odluka vijeća MO,
 • surađuje s Općinskim načelnikom,
 • informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće MO i Općinski načelnik.

Predsjednik vijeća MO za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova iz članka 87. ovog statuta odgovara općinskom načelniku.

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora:

 •  donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
 • donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
 • donosi pravila mjesnog odbora,
 • donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
 • donosi financijski plan i godišnji obračun,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine,
 • saziva mjesne zborove građana radi raspravljanja o potrebama, interesima građana, te podnošenja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja,
 • odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,
 • surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine Tompojevci,
 • surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 83.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 84.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 85.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 86.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

 • prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
 • predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
 • raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
 • obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Članak 87.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom načelniku:

 • rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine Tompojevci i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,
 • predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenje naselja,
 • predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih
 • objekata na svom području,
 • predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 88.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 89.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 90.

Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 91.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE TOMPOJEVCI

Članak 92.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine Tompojevci.

Članak 93.

Imovinom Općine upravlja Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

Članak 94.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine Tompojevci su:

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 • prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinska prava,
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno onih u kojima Općina ima udio ili dionice,
 • prihod od koncesije,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom i Vukovarsko-srijemskom županijom,
 • sredstva pomoći i dotacije Vukovarsko-srijemske županije i Republike Hrvatske predviđena u županijskom, odnosno državnom proračunu,
 • drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 95.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 96.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 97.

Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.
Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.
Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

Članak 98.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 99.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 100.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

XIII. AKTI OPĆINE

1. OPĆI AKTI

Članak 101.

Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna, pravilnike, upute, naputke, zaključke i druge opće akte.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Način i postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 102.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kad je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članka 103.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 104.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 105.

Opći akti prije stupanja na snagu objavljuju se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

2. POJEDINAČNI AKTI

Članak 106.

Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava opće akte Općinskog vijeća, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

Članak 107.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 108.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 109.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Tompojevci i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 110.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga Općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

XIV. JAVNOST RADA

Članak 111.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 112.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu općine i na web stranicama općine.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

 • održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem općih akta i drugih akata u službenom glasilu općine i na web stranicama općine.

Javnost rada jedinstvenog upravnog odjela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 113.

Predsjednik Općinskog vijeća može odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.

Članak 114.

Općina Tompojevci organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 115.

Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća i predsjednika Općinskog vijeća pobliže se uređuje poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 116.

Na zgradi u kojoj su smještena tijela Općine mora biti istaknut naziv tijela općine Tompojevci.

 

XII. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 117.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 118.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 119.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se niti nakon ponovljene rasprave ne donese odluka o tome hoće li se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 120.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije”.

Članak 38. stavak.2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” br. 11/09 i 16/09).

Predsjednik Općinskog vijeća
Dalibor Bajči

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMPOJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-03/13-04/01
URBROJ. 2196/07-15-1
Tompojevci, 05.03. 2015. god.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 10. sjednici održanoj 05.03.2015.. godine donijelo je:

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA

OPĆINE TOMPOJEVCI

 

Članak 1.

U Statutu Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) članak 105. mijenja se i glasi:

„Opći akti prije stupanja na snagu objavljuju se u „Tompojevačkom glasniku“, službenom glasilu Općine Tompojevci

Članka 2.

Članak 110. st. 1 Statuta mijenja se i glasi:

„Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u „Tompojevačkom glasniku“, službenom glasilu Općine Tompojevci.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Martić

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMPOJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-03/13-04/01
URBROJ. 2196/07-16-1
Tompojevci, 16.06.2016. god.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 17. sjednici održanoj 16.06.2016.godine donijelo je:

O D L U K U
O STAVLJANJU VAN SNAGE STATUTARNE ODLUKE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE TOMPOJEVCI

 

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Statutarna odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/15 ).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Martić