STATUT OPĆINE TOMPOJEVCI

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 25. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine, donijelo je:

STATUT
Općine Tompojevci

Statut Općine Tompojevci


 

 

 

 

Skip to content