Poslovnik Općinskog vijeća

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11 i 144/12) , članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12), članka 31. Statuta Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” br. 11/09 i 16/09.), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na svojoj 26. sjednici održanoj 26. ožujka 2013. godine, donosi:

POSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća i to:

 • postupak konstituiranja Vijeća, početak obavljanja dužnosti vijećnika i prestanak mandata vijećnika,
 • ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika,
 • izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
 • izbor i način rada radnih tijela,
 • način rada Vijeća,
 • vrste akata Vijeća,
 • poslovni red na sjednicama,
 • javnost rada Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća,
 • druga pitanja važna za rad Vijeća.

II. POSTUPAK KONSTITUIRANJA VIJEĆA

Članak 2.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na konstituirajućoj sjednici, sazvanoj od čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osobe koju on ovlasti, na kojoj je nazočna većina vijećnika.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do objave Vlade RH o raspisivnju izbora, ili do objave odluke Vlade RH o raspuštanju Općinskog vijeća u skaldu sa zakonom.

Članak 3.

Od dana konstituiranja Vijeća pa do dana prestanka mandata ili njegovog stavljanja u mirovanje član Vijeća ima sva prava i dužnosti određene Ustavom, Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 4.

Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću ( u daljnjem tekstu: predsjedatelj).

Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima, do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnost Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije određeno da pojedine odluke predlaže određeno tijelo ili veći broj vijećnika.

Članak 5.

Vijeće ima Mandatnu komisiju.

Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici na prijedlog predsjedatelja ili najmanje jedne trećine vijećnika.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima i imenima izabranih vijećnika, kao i o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati dužnost vijećnika,
 • izvješćuje o vijećniku koji je zbog zakonom predviđenih razloga stavio svoj mandat u mirovanje ili kojem je mandat u zakonom predviđenim slučajevima prestao prije isteka vremena na koje je izabran,
 • izvješćuje da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 6.

Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Tompojevci obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Tompojevci, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Tompojevci.”
Vijećnik odgovara: “Prisežem”.

Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i predaje je predsjedniku nakon završetka sjednice.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik vijećnika kad počinje obavljati dužnost vijećnika, polažu prisegu na prvoj sjednici na kojoj su nazočni.

Članak 7.

Vijećniku prestaje mandat u slučajevima utvrđenim zakonom.

Svoj mandat vijećnik će staviti u mirovanje kada obavlja dužnost nespojivu sa dužnosti vijećnika.

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a kao sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s određene liste.

Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj komisiji ili predsjedniku Općinskog vijeća na način propisan odredbama Statuta Općine Tompojevci.

Članak 8.

Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika Vijeća, članova Mandatne komisije i Odbora za izbor i imenovanje, predsjednik Vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice.

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 9.

Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom Općine Tompojevci.

Članak 10.

Pročelnik upravnog odjela dužan je vijećniku pružiti obavijesti i uvid u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao vijećniku potrebne.

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Članak 11.

Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili radnih tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Članak 12.

Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, i Klub nezavisnih vijećnika.

Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.

Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti svoja pravila rada, te podatke o članovima.

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i dr.).

 

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 13.

Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Predsjednika, odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika.

Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Članak 14.

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

Članak 15.

Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Općine Tompojevci i ovim Poslovnikom.

Članak 16.

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.

Članak 17.

Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koje obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće.

Članak 18.

Predsjednik Vijeća:

 • predstavlja i zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva sjednice i predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • predsjedava i održava red na sjednicama Vijeća,
 • predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka i općih akata,
 • brine se o radu Vijeća i njegovih radnih tijela,
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine se o provođenju načela javnosti rada Općinskog vijeća,
 • brine se o suradnji Općinskog vijeća sa vijećima drugih općina, gradova i skupština županija,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.

Potpredsjednik općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, te obavlja i druge poslove što mu ih povjeri predsjednik ili Općinsko vijeće.

 

V. RADNA TIJELA

Članak 19.

Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom Općine su:

 1. Mandatna komisija,
 2. Odbor za izbor i imenovanja,
 3. Odbor za Statut, Poslovnik,
 4. Odbor za Proračun i Financije.

Pored radnih tijela navedenih u st.1. ovog članka Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.

Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugih javnih osoba.

Članak 20.

Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.

Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća iz redova vijećnika.

Članak 21.

Odbor za izbor i imenovanja, čine predsjednik i četiri člana.
Odbor za izbor i imenovanja bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova vijećnika.

Odbor za Statut, Poslovnik , čine predsjednik i četiri člana.
Predsjednik Odbora se bira iz redova vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih osoba ili vijećnika.

Članak 22.

Radna tijela mogu predlagati odluke i druge akte iz djelokruga Vijeća.

U radnim tijelima razmatraju se pojedina pitanja o kojima odlučuje Vijeće.

U radnim tijelima razmatraju se mišljenja, primjedbe, prijedlozi i poticaji koji se odnose na donošenje odluka i drugih općih akata, ili koja su važna za gospodarstvo i druge djelatnosti od interesa za građane.

Članak 23.

Predsjednik radnog tijela Vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.

Sjednice radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na osnovi zaključka Vijeća, zahtjeva predsjednika Vijeća ili dva člana radnog tijela.

Predsjednika radnog tijela u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje član kojeg odredi radno tijelo.

Članak 24.

Radna tijela donose odluke većinom glasova nazočnih članova ako sjednici prisustvuje većina članova.

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, Općinskog načelnika i Općinsko vijeće.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA , OPĆINSKOG NAČELNIKA I JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA

Članak 25.

Općinski načelnik i zamjenik prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.

Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke dnevnog reda koji su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red Općinskog vijeća.

Članak 26.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta Općinskog načelnika daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava Općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.

Članak 27.

O sazivanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća izvješćuju Općinskog načelnika i izvjestitelje najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.

Članak 28.

Način i postupak pokretanja razrješenja Općinskog načelnika propisan je Statutom Općine Tompojevci.

Članak 29.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima pravo i dužnost sudjelovati u radu na sjednici Vijeća bez prava odlučivanja kad se raspravlja o prijedlogu akata kojima se uređuju pitanja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela kojim rukovodi i kad se raspravlja o drugim pitanjima koja su od interesa iz djelokruga tog odjela.

 

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 30.

Općinsko vijeće u ostvarivanju svojih prava i obveza obavlja Ustavom, Zakonom i Statutom utvrđene poslove i u svezi s tim donosi odluke, planove, preporuke, zaključke i druge opće akte.

Članak 31.

Preporukom Vijeće izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih problema, ukazuje na važnost pojedinih pitanja koja se odnose na primjenu Ustava, zakona i drugih akata što ih donosi Vijeće, izražava mišljenje u svezi usklađivanja odnosa i međusobne suradnje s drugim gradovima, u pitanjima od zajedničkog interesa te predlažu način i mjere koje bi trebale poduzimati radi rješenja pojedinih pitanja.

Članak 32.

Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja ili utvrđuje obveza načelnika, predsjednika vijeća, Jedinstvenog upravnog odjela u pripremanju prijedloga akata i mjera za pripremu odluka Vijeća.

Zaključkom se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Vijeća, radnih tijela i Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 33.

Rješenjima se odlučuje o pojedinačnim pitanjima kada je to zakonom, Statutom ili drugim općim ili posebnim aktom Općinskog vijeća određeno.

Članak 34.

Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi važni za građane, pravne osobe i udruge građana, utvrđuju se njihova prava i obveze odnosno druga pitanja od općeg interesa za Općinu kad je to propisano Zakonom ili Statutom.

1. Postupak za donošenje odluka i drugih akata

a) Pokretanje postupka

Članak 35.

Postupak za donošenje odluka odnosno drugog akta pokreće se prijedlogom za donošenja odluke ili drugih akata.

Članak 36.

Pravo predlagati donošenje odluka i drugih akata ima svaki vijećnik, radna tijela Vijeća, klubovi vijećnika , predsjednik Vijeća, Općinski načelnik.

Članak 37.

Inicijativu za donošenje odluke i drugih akata Vijeća mogu davati građani i pravne osobe te Jedinstveni upravni odjel.

Inicijativa se upućuje radnom tijelu Općinskog vijeća u čiji djelokrug rada spada problematika čije se uređivanje traži odgovarajućim aktom Općinskog vijeća.

Radno tijelo Općinskog vijeća dužno je dostavljenu inicijativu razmotriti i o svom mišljenju izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici koja se održava nakon prijema inicijative u radnom tijelu.

Vijeća nacionalnih manjina osnovani za područje općine Tompojevci imaju pravo:

 1. Predlagati Odluke kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine odnosno mjere za unapređenje položaja nacionalnih manjina.
 2. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine koje imenuje Općinsko vijeće o čemu će biti pismeno obaviješteni od strane predsjednika Općinskog vijeća najmanje 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se vrši imenovanje.

b) Prijedlog za donošenje odluke

Članak 38.

Prijedlog za donošenje Odluke mora sadržavati:

 • pravnu osnovu,
 • temeljna pitanja i ocjenu stanja koje treba urediti odlukom,
 • ocjenu potrebitih sredstava za provođenje odluke,
 • tekst prijedloga s obrazloženjem,
 • tekst odredbe važeće odluke ili drugog akta koja se mijenja ili dopunjuje, ako se predlaže izmjena ili dopuna postojećeg akta , kao i tekst predložene izmjene ili dopune odredbe.

c) Podnošenje prijedloga za donošenje odluke

Članak 39.

Prijedlog za donošenje akta s nacrtom akta podnosi se predsjedniku Vijeća.

Predsjednik Vijeća upućuje primljeni nacrt akta nadležnom radnom tijelu Vijeća, ako to radno tijelo nije predlagač.

Predsjednik Općinskog vijeća primljeni nacrt akta upućuje na mišljenje i Općinskom načelniku, ako ono nije predlagač.

Članak 40.

Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Vijeća prijedlog razmatra radno tijelo u čijem djelokrugu su pitanja koja se uređuju odlukom.

Radno tijelo se izjašnjava o svim elementima prijedloga akta, a Odbor za Statut i Poslovnik posebno i o zakonskim i statutarnim osnovama akta.

Članak 41.

Kad razmotri prijedlog akta, nadležno radno tijelo podnosi svoje izvješće Vijeću sa stavovima, prijedlozima i primjedbama iznesenim tijekom njegovog razmatranja.

Izvješće radnog tijela upućuje se predsjedniku Vijeća koji ga dostavlja predlagatelju akta, predsjednicima drugih radnih tijela te svim vijećnicima i Općinskom načelniku.

d) Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici Vijeća

Članak 42.

O prijedlogu za donošenje akta raspravit će Vijeće najkasnije u roku od mjesec dana od podnošenja predsjedniku Vijeća.

Članak 43.

Rasprava o prijedlogu odluke u Vijeću obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o pojedinostima, raspravu o stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima i donošenje odluke.

Članak 44.

Predlagatelj odluke, odnosno njegov predstavnik, može na početku rasprave podnijeti dodatno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.
Predlagatelj odluke tijekom rasprave može dodatno davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

Članak 45.

Tijekom rasprave o prijedlogu Odluke raspravlja se o prijedlogu po dijelovima, glavama odnosno odjeljcima, a ako se na sjednici tako odluči, i po člancima. Tijekom rasprave odlučuje se i po posebnim amandmanima.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima odlučuje se o donošenju odluke.

e) Amandmani

Članak 46.

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke podnosi se pismeno u obliku amandmana, uz obrazloženje, prije početka rasprave o predloženoj odluci, dan prije održavanja sjednice.

Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

Članak 47.

Amandman se upućuje predsjedniku Vijeća, a predsjednik ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju odluke i Općinskom načelniku ukoliko on nije predlagatelj.

Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji odluka.

Članak 48.

Vijećnik može podnijeti amandman na prijedlog odluke i na sjednici usmeno u tijeku rasprave, ako se većina prisutnih vijećnika s tim složi.

Predlagatelj akta i Općinski načelnik može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

Članak 49.

O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Općinski načelnik, neovisno da li je predlagatelj akta ili ne.

Izjašnjavanje o amandmanima je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave ili neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Članak 50.

Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom akta i o njemu se odvojeno ne glasuje ako ga je podnio predlagatelj akta ili ako se predlagatelj odluke s njime suglasio.

Članak 51.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju o ostalim amandmanima.

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

 

VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM POSTUPKU

Članak 52.

Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku moglo uzrokovati znatniju štetu za Općine.

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od 1/3 vijećnika.

Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom postupku vijećnicima, te Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj.

Članak 53.

Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

Članak 54.

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.

O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

 

IX. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA

Članak 55.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine podnosi Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ako se u zakonskom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje Općinskog načelnika, te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

Članak 56.

Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.

 

X. VIJEĆNIČKA PITANJA

Članak 57.

Vijećnici mogu postavljati pitanja Općinskom načelniku, zamjeniku/cima načelnika i pročelniku jedinstvenog upravnog odjela u svezi poslova iz njihovog djelokruga.

Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet minuta.

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

Općinski načelnik, zamjenici načelnika odnosno pročelnik dostavljaju pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.

Članak 58.

Pitanja koja vijećnici postavljaju Općinskom načelniku, zamjeniku/cima odnosno pročelniku upravnog tijela kao i odgovor na ta pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se odnose na postavljeno pitanje.

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.

Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.

Članak 59.

Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu tajnu, Općinski načelnik, zamjenik načelnika odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela u čiji djelokrug rada je to pitanje.

Članak 60.

Nakon primljenog odgovora vijećnik može na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od dvije minute.

Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili postaviti dopunsko pitanje.

 

XI. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 61.

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine.

Članak 62.

Prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća Općinskog načelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 63.

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga, ali ne prije nego što protekne 30 dana od dana primitka.

Članak 64.

Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici
Općinskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

Članak 65.

Raspravu o izvješću Općinskog načelnika Općinsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od Općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata Općinskog vijeća.

Članak 66.

Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

Ako prijedlog za traženje izvješća Općinskog načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 60 dana od dana kada je Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od Općinskog načelnika.

 

IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICI

Članak 67.

1. Sazivanje sjednice

Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća na vlastitu inicijativu, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Vijeća je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika ili na prijedlog Općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika , odnosno Općinskog načelnika.

Sjednica Općinskog vijeća traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Ako predsjednik Općinskog vijeća na sazove sjednicu u roku iz stavka 2. Ovog članka, sjednicu će sazvat Općinski načelnik u roku 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. Ovog članka sjednicu Općinskog vijeća maže na zahtjev 1/3 vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 4., 5. i 6. Ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavnima.

Članak 68.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća u pravilu tri dana prije sjednice, a ako postoje opravdani razlozi, taj rok može biti kraći. Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda, svi spisi koji se odnose na prijedlog dnevnog reda i zapisnik o radu s prethodne sjednice.

Poziv i materijal za sjednicu Općinskog vijeća se mogu dostaviti i elektroničkim putem.

Članak 69.

Kad se o nekom pitanju raspravlja bez nazočnosti javnosti, materijal za takvu raspravu ne mora se dostavljati u pismenom obliku.

O održavanju sjednica Vijeća bez nazočnosti javnosti odlučuje predsjednik Vijeća.

Prije prelaska na razmatranje pitanja iz prethodnog stavka predsjednik Vijeća pozvat će osobe, čija nazočnost nije potrebna, da napuste dvoranu, a zatim će vijećnike obavijestiti o razlozima održavanja sjednice bez nazočnosti javnosti.

2. Dnevni red

Članak 70.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice. Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu prijedlog dnevnog reda.

Predsjednik Vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve predmete iz djelokruga Vijeća što su mu u rokovima i na način predviđen Poslovnikom podnijeli ovlašteni predlagači.

Ako predsjednik Vijeća nije u prijedlog dnevnog reda unio i prijedlog koji je predložio ovlašteni predlagač u roku i na način predviđen Poslovnikom, a predlagač ostane pri svom prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje na sjednici bez rasprave. Isto tako se postupa s prijedlogom koji ovlašteni predlagač podnese poslije sazivanja sjednice Vijeća.

O prijedlogu dnevnog reda glasuje se “za” ili “protiv” većinom glasova prisutni članova Vijeća.

3. Predsjedanje i sudjelovanje u radu

Članak 71.

Sjednici vijeća predsjedava predsjednik.

Predsjednika Vijeća kad je odsutan ili spriječen, zamjenjuje potpredsjednik Vijeća.

Ako su odsutni i predsjednik i zamjenik, Vijeću predsjedava predsjedatelj koga izabere Vijeće. Do izbora predsjedavatelja sjednici Vijeća predsjedava dobno najstariji vijećnik.

Članak 72.

U radu i odlučivanju na sjednici Vijeća imaju pravo sudjelovati svi vijećnici.

U radu sjednice Vijeća mogu sudjelovati bez prava odlučivanja Općinski načelnik, zamjenik/ci načelnika , te pročelnik.

Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća kada su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i po potrebi davati objašnjenja i odgovore na pitanja vijećnika.

Članak 73.

Sjednici Vijeća mogu biti nazočni i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez nazočnosti javnosti.

4. Održavanje reda na sjednici

Članak 74.

Red na sjednici osigurava predsjednik.

Za povredu reda na sjednici predsjednik može izreći mjere: opomenu ili oduzimanje riječi.

Ako predsjednik ne može održati red na sjednici redovnim mjerama, odredit će se kratak prekid sjednice.

5. Otvaranje i tijek sjednice

Članak 75.

Za pravovaljano odlučivanje na sjednici Vijeća, potrebno je da je nazočna većina vijećnika.

Nazočnost većine vijećnika utvrđuje se brojanjem ili prozivanjem vijećnika. Nazočnost se mora utvrditi:

 • na početku sjednice;
 • kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da nije nazočan dovoljan broj vijećnika,
 • kad to zatraži najmanje 1/3 vijećnika.

Kad predsjednik utvrdi da postoji potreban broj nazočnih otvara sjednicu. Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije nazočan potreban broj vijećnika, odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi i ako za njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja nazočnih vijećnika.

O odgodi sjednice pismeno se izvješćuju vijećnici koji nisu nazočni.

Članak 76.

Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih uzroka, Vijeće može odlučivati da sjednicu prekine i zakaže nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno izvješćuju samo vijećnici koji nisu nazočni.

O prekidu iz stavka 1. ovog članka odlučuje se bez rasprave.

Članak 77.

Pri utvrđivanju dnevnog reda usvaja se zapisnik o radu na prethodnoj sjednici. Vijećnik ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim primjedbama smatra se usvojenim.

Članak 78.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravljanje o pojedinim pitanjima i to redoslijedom utvrđenim u dnevnom redu.

U tijeku sjednice Vijeća može se izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih pitanja.

Na početku rasprave o svakom pitanju predlagač može dati dopunsko usmeno obrazloženje.

Kada predlagač pitanje usmeno obrazloži, izvjestitelj radnog tijela, ako je potrebno, može i usmeno izložiti odnosno dopuniti stav radnog tijela.

6. Sudjelovanje u raspravi

Članak 79.

Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku prije rasprave te u tijeku rasprave sve do njezinog zaključenja.

Sudionik u raspravi u pravilu može govoriti najduže pet minuta, a predsjednici klubova do deset minuta. Vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.

Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili. Predsjednik može dopustiti da i mimo reda govori predstavnik predlagača.

Članak 80.

Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili povredi utvrđenog dnevnog reda, kao i vijećniku koji zatraži riječ da bi ispravio navod za koji drži da je netočno izložen, predsjednik daje riječ čim je ovaj zatraži.

Govor tog vijećnika ne može trajati duže od tri minute.

Članak 81.

O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.

U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenje, tražiti objašnjenja te postavljati pitanja u svezi s predloženim rješenjima.

Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Članak 82.

Predlagač može svoj prijedlog povući dok o njemu još nije donesen zaključak.

O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.

Povučeni prijedlog ne može se ponovno podnijeti na istoj sjednici.

7. Odlučivanje i glasovanje

Članak 83.

Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu nakon rasprave, osim ako je Poslovnikom utvrđeno da se odlučuje bez rasprave.

O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se javno poslije zaključenja rasprave.

Članak 84.

Ako vijeće odluči da glasovanje bude tajno, njega će provesti predsjednik uz pomoć dvaju vijećnika koje izabere Vijeće.

Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 85.

Tajno se glasuje na glasačkim listićima iste boje i veličine.

Svaki vijećnik dobiva po prozivanju glasački listić, koji kad ispuni stavlja u glasačku kutiju.

Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi je li vijećnik glasovao za ili protiv prijedloga.

O tajnom glasovanju vodi se zapisnik.

Članak 86.

Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina vijećnika, osim ako zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik Općinskog vijeća,
 • proračun,
 • godišnji izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
 • odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih statutom Općine.

8. Zapisnik

Članak 87.

O radu na sjednici vijeća vodi se zapisnik.

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je sa rasprave o nekom predmetu isključena javnost vodi se odvojeni zapisnik.

Članak 88.

Zapisnik obvezno sadrži vrijeme, mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika odnosno predsjedatelja, imena prisutnih vijećnika, imena odsutnih vijećnika s posebnom napomenom za one koji su svoj nedolazak najavili, imena ostalih sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s pitanjima o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imena govornika sa sažetim prikazom njihovog izlaganja , rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima te naziv svih oblika i drugih akata donesenih na sjednici.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Sjednice Vijeća , ako je to moguće, tonski se snimaju, a tonski zapis čuva najmanje do konačnog usvajanja zapisnika sjednice.

 

X. IZBORI I IMENOVANJA

Članak 89.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u postupku propisanim Statutom Općine i ovim Poslovnikom.

Članak 90.

Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, te obavlja poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.

Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik.

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 91.

Na prijedlog odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Prijedlog se dostavlja predsjednika Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu najkasnije u roku osam (8) dana od dostave prijedloga.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju danom donošenja odluke, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno.

Članak 92.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom kada općinsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.

Članak 93.

Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik.

Općinsko je vijeće dužno u roku 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika.

 

XI. JAVNOST RADA

Članak 94.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Vijeće obavještava javnost o svome radu i radu svih tijela te stavovima o Odlukama koje je usvojilo putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

Odluke Općinskog vijeća objavljuju se u službenom glasilu Vukovarsko-srijemske županije.
O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji su, u skladu s propisima, označeni kao službena tajna.

Vijećnik ne smije iznositi podatke koje je saznao na sjednicama ili na drugi način, a imaju značaj povjerljivosti naveden u prethodnom stavku ovog članka.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 95.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije, osim članka 55. st. 2. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/09).

Predsjednik Općinskog vijeća
Dalibor Bajči

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMPOJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-04/13-04/01
URBROJ. 2196/07-15-1
Tompojevci, 05.03.2015. god.

 

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12), članka 29. Statuta Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 10. sjednici održanoj 05.03.2015. godine, donosi:

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci

 

Članka 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13) članak 94. st. 5. mijenja se i glasi:

„Odluke Općinskog vijeća objavljuju se u „Tompojevačkom glasniku“, službenom glasilu Općine Tompojevci. O dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji su, u skladu s propisima, označeni kao službena tajna“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Martić

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMPOJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-04/13-04/01
URBROJ. 2196/07-16-1
Tompojevci, 16.06.2016. god.

 

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12), članka 29. Statuta Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” br. 05/13), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na 17. sjednici održanoj 16.06.2016. godine, donijelo je:

ODLUKU
O STAVLJANJU VAN SNAGE POSLOVNIČKE ODLUKE
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE TOMPOJEVCI

 

Članka 1.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 02/15 ).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Martić