Gospodarenje otpadom

Odvoz komunalnog otpada

Komunalac d.o.o. iz Vukovara novi je koncesionar koji vrši javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci od 5.07.2017. godine.

Uvjeti pružanja javne usluge – prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci

O svemu više na stranici: http://www.komunalac-vu.hr/nase-usluge/koncesije/uvjeti-pruzanja-usluge-za-opcinu-tompojevci/

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

Odluka-mjere-uklanjanja-odbačenog-otpada

Odluka o davanju koncesije za sakupljanje i odvoz otpada Općine Tompojevci

Koncesija za odvoz i sakupljanje otpada Općina Tompojevci – Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o namjeri davanja koncesije za sakupljanje i odvoz otpada 2017

Reciklažno dvorište

Otpad na “Reciklažno dvorište Općine Tomopopjevci”, Rusinska 8, Mikluševci bez naknade mogu odložiti samo fizičke osobe (kućanstva) s područja Općine Tompojevci. Prilikom predaje otpada, osoba koja dovozi otpad dužna je ovlaštenoj osobi tvrtke Komunalc d.o.o. pokazati osobnu iskaznicu radi utvrđivanja prava besplatnog korištenja reciklažnog dvorišta te popuniti odgovarajuće formulare prema uputama od strane upravitelja reciklažnog dvorišta.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:
Utorak: od 11:00 do 15:00 sati
Srijeda: od 10:00 do 18:00 sati
Četvrtak i petak: od 11:00 do 15:00 sati
Subota: od 07:00 do 15:00 sati

Lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Tompojevci

Lokacije zelenih otoka na području Općine Tompojevci

Cjenik komunalnih usluga

Suglasnost i Novi cjenik komunalnih usluga – Komunalac d.o.o. Vukovar

Plan gospodarenja otpadom

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2019.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020.

Plan gospodarenja otpadom Općine Tompojevci

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2016

 

Skip to content