Socijalna zaštita

NOVČANA POMOĆ ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Obrazac-zahtjeva-za-isplatu-pomoći-za-predškolsko-dijete

Odluka o poboljšanju kvalitete života djece predškolske dobi

NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Odluka o novčanoj pomoći za svako novorođeno dijete

Zahtjev za isplatu pomoći za novorođeno dijete

Izjava o zajedničkom kućanstvu

Zakon o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51A/13 i 148/13), između ostaloga propisao je rokove, te je u tijeku rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi. Rok je počeo teći 01.01.2014. god, a istječe 31. ožujka 2014. godine i odnosi se i na bivše nositelje stanarskog prava na područjima posebne državne skrbi koji do sada nisu podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje.

Zahtjevi se mogu podnijeti u Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Županijska 11, Vukovar, za jedan od slijedećih modela stambenog zbrinjavanja:

 1. davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu,
 2. davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,
 3. darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće, ili
 4. darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,
 2. uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. do trenutka podnošenja zahtjeva,
 3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,
 4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,
 5. potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina,
 6. potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i druge odgovarajuće dokaze o primanjima u prethodnoj godini,
 7. uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske do pravomoćnosti sudske odluke.

Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje i ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju zahtjeva nadležnog ureda državne uprave u županiji.
Dokumentaciju iz točke 3., 4. i 5. potrebno je dostaviti za mjesta gdje je podnositelj imao prijavljena prebivališta od 8. listopada 1991. do trenutka podnošenja zahtjeva kao i za mjesta svih boravišta u navedenom razdoblju.
Dokazi o ispunjavanju uvjeta za stambeno zbrinjavanje iz. točaka 3. do 7. u trenutku podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

Nepotpuni, odnosno nepravodobni zahtjevi, bit će odbačeni.

 

VAŽNO

 • Podnositelji zahtjeva koji su bili na Listi prvenstva za 2013. godinu a nije im rješenjem ureda državne uprave utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, ne podnose novi zahtjev već postojeći trebaju dopuniti potvrdom Ministarstva financija – Porezne uprave, potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili drugim odgovarajućim dokazom o primanjima u prethodnoj godini do 31. ožujka 2014. godine.
 • Dosadašnji podnositelji zahtjeva koji nisu bili na Listi prvenstva za 2013. Godinu, kao i svi korisnici koji nikada nisu podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnose novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje sa cjelokupnom dokumentacijom koja je potrebna. Rok za podnašanje zahtjeva je 31. ožujak 2014. godine.
 • Bivši nositelji stanarskih prava koji su do sada predali zahtjev za stambeno zbrinjavanje u skladu s dosadašnjim rokovima, bez obzira jesu li ili nisu na Listi prvenstva za 2013. godinu, ne trebaju podnositi novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje. Uredi državne uprave u županijama njihove zahtjeve će rješavati po službenoj dužnosti te će se korisnici u tijeku upravnog postupka kontaktirati po potrebi.
 • Bivši nositelji stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi, ne mogu podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje jer je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 42/13) istekao 31. kolovoza 2013. godine.
 • Za korisnike organiziranog smještaja u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice u Republici Hrvatskoj, postupak stambenog zbrinjavanja provest će se po službenoj dužnosti prema planu zbrinjavanja Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te isti nisu u obvezi podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.

LISTA PRVENSTVA ZA 2014. GODINU

Uredi državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba donose liste prvenstva za 2014. godinu do 30. travnja 2014. godine na temelju pravodobno podnesenih i potpunih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, te ih objavljuju na svojim internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

Na objavljene liste prvenstva podnositelji zahtjeva imaju pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od dana njihove objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, a izvršne liste moraju biti objavljene do 31. svibnja. 2014. godine.

POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA SA LISTE PRVENSTVA ZA 2014. GODINU

Jedan od gore navedenih model stambenog zbrinjavanja osigurat će se korisniku, sukladno pozitivnim propisima i osiguranim sredstvima, u gradu ili općini na području posebne državne skrbi.

Pravo na stambeno zbrinjavanje prema modelima stambenog zbrinjavanja donosi se rješenjem, u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu i raspoloživom stambenom fondu u državnom vlasništvu. Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se u skladu s listama prioriteta koje za tekuću godinu utvrđuju uredi državne uprave u županijama.

Skip to content