Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslove bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Tompojevci.

Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja;

  • komunalno stambenih djelatnosti,
  • zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
  • prometa i veza,
  • imovinsko pravnih odnosa,
  • upravljanja nekretninama na području općine,
  • kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave.

Nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela obavlja Općinski načelnik.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Kata Cvitković
tel. 032 514 184,
fax. 032 514 185
e-mail: opcina-tompojevci-katica@vk.t-com.hr

Računovodstveni referent: Marija Filipović
tel. 032 514 184,
fax. 032 514 185
e-mail: opcina-tompojevci-marija@vk.t-com.hr

Referent-Administrativni tajnik: Melita Bitunjac
tel. 032 514 184,
fax. 032 514 185
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

Referent-Komunalni i poljoprivredni redar: Andrea Horvatović
tel. 032 514 184, mob: 099/4671721
fax. 032 514 185
e-mail: opcina.tompojevci.redar@gmail.com

 

Domar: Tomislav Rušnov
tel. 032 514 184, mob: 098/9247027
fax. 032 514 185
e-mail: opcina.tompojevci.domar@gmail.com

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO OpćineTompojevci

Skip to content