ZDRAVKO ZVONARIĆ općinski načelnik

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

KRISTINA KOVAČIĆ zamjenica općinskog načelnika

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

SLAVKO ŽDINJAK zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika rusinske nacionalne manjine

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

KATA CVITKOVIĆ
Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela

MARIJA FILIPOVIĆ
Računovodstveni referent

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185
e-mail: opcina-tompojevci-marija@vk.t-com.hr

MELITA BITUNJAC
Referent – administrativni tajnik

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185
e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

ANDREA HORVATOVIĆ
Referent – komunalni i poljoprivredni redar

tel: 032/514-184
fax: 032/514-185
e-mail: opcina.tompojevci.redar@gmail.com