Zaštita podataka

Službenik za zaštitu podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u RH ustavna je kategorija te je svakom građaninu zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj obrade osobnih podataka (Općina Tompojevci) sa osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Općina Tompojevci kao tijelo javne vlasti dužna je imenovati službenika za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu podataka Općine Tompojevci:

Melita Bitunjac
– adresa i mjesto rada: Općina Tompojevci, Tompojevci, A.G. Matoša 1, 32238 Čakovci,
– e- mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr,
– službeni telefon broj: 032/514-184,
– službeni telefaks broj: 032/514-185

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba(02.08.2018.)

Zahtjev za pristup, ispravak iili brisanje i prenosivost osobnih podataka (02.08.2018.)

Izjava o zastiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka(02.08.2018.)

Pravilnik o koristenju elektronicke poste i drugih oblika komunikacije(02.08.2018.)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (07.08.2018.)

 

Skip to content