Infrastruktura

Katastar nerazvrstanih cesta

Katastar nerazvrstanih cesta

Nerazvrstane-ceste

Promet

Stanovnici Općine u ciliu povezivania s okruženjem orijentirani su isključivo na cestovni promet. Postojeće kategorizirane ceste, županijske, te lokalne ceste su u lošem stanju. Veliki dio navedenih kategoriziranih cesta su zemljani putovi, a jedan dio je s kolnikom od tucanika i šljunka. Isto tako i kolnici cesta koji su izgrađeni u ulicama naselja u cijelosti su u lošem stanju, te ih je potrebno rekonstruirati.

U studenom 2004. godine započela je prva faza sanacije lokalnih prometnica u svih pet naselja Općine Tompojevci. Uloženo je 1.252.695,55 kuna, koje su osigurali Fond za regionalni razvoj RH, Vukovarsko-srijemska županija i Općina Tompojevci.
23. veljače 2005. godine Japanski veleposlanik u Hrvatskoj gosp. Kaname Ikeda i Općinski načelnik gosp. Zdravko Galović potpisali su darovnicu od 489.875,70 kuna za sanaciju lokalnih prometnica u naselju Berak i Čakovci što će podmiriti prvu fazu sanacije.

Most na kanalu Savak u Berku devastiran je tijekom domovinskog rata i postavljen je privremeni pontonski most. U studenom 2005. godine izgrađen je novi most na ŽC 4196 u Berku i započela je I faza proširenja i pojačanja kolnika na istoj. Završetak sanacije ŽC očekuje se 2007. godine.

 

Elektroenergetska mreža

Za vrijeme domovinskog rata na području općine Tompojevci razoren je dio elektroenergetske mreže, a preostali dio je nedovoljno održavan što je rezultiralo potrebom potpune obnove mreže. Do danas mreža je u cijelosti obnovljena u svih pet naselja Općine. Svih pet naselja dobilo je i javnu rasvjetu.

Potrebno je kvalitetno spojiti naselje Bokšić s elektroenergetskom mrežom prema dalekovodu i trafostanicama Tovarnik i Nijemci.

 

Vodoopskrba

Naselja Čakovci, Berak, Bokšić i Tompojevci imali su zajednički vodoopskrbni sustav čije je vodocrpilište u Čakovcima. Naselje Mikluševci imalo je zaseban vodoopskrbni sustav na izvorištu na području Mikluševaca. Postojali su problemi u funkcioniranju obaju vodocrpilišta, te je bila prioritetna njihova sanacija, odnosno izgradnja spojnog cjevovoda od Čakovaca do Mikluševaca. 2005. godine dovršen je i stavljen u funkciju spojni cjevovod Čakovci-Mikluševci, kao i Mikluševci-Sotin-Vukovar, te od ove godine stanovnici općine Tompojevci dobivaju pitku vodu iz Vukovara.

Izgrađena je nova hidrantska mreža u svim naseljima. U izgradnji je spojni cjevovod od Čakovaca prema Berku i Negoslavcima.

 

Odvodnja i plinoopskrba

Na području općine Tompojevci ne postoji javni sustav za odvodnju otpadnih voda. Povećana je potrošnja pitke vode koja se ne zbrinjava na odgovarajući način. U tijeku je izrada idejnog rješenja odvodnje otpadnih voda s pročistačima.
Na području svih pet naselja Općine u tijeku je projekt Revitalizacije-obnove ritova s ciljem povećanja razine vode koju će koristiti Obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

U tijeku su radovi na izgradnji kupališta u Tompojevcima. U svim naseljima Općine izgrađen je plinifikacijski sustav, kućanstva su priključena na plinsku mrežu koja je u funkciju od srpnja 2005. godine.

 

Okoliš

Za vrijeme privremene okupacije prostora Općine nije se uređivao okoliš pa su parkovi i zelenilo u naseljima uništeni i devastirani. Otvorena kanalska mreža se nije održavala pa je problem u odvodnji površinskih voda. Akumulacija Grabovo koja je bila u funkciji navodnjavanja poljoprivrednih površina je devastirana kao i zgrada i oprema. VUPIK d.d. Vukovar obnavlja sustav za navodnjavanje i planira isti koristiti u 2006. godini na površini od cca 700 ha za proizvodnju povrtlarskih kultura.

U užim zonama naselja nikle su «divlje» deponije koje zagađuju okoliš. Devastirana je i šuma “Jelaš-Panjik”.
Sanacija «divljih» deponija u naseljima Čakovci, Tompojevci i Mikluševci dovršiti će se do konca 2005. godine sredstvima Fonda za energetsku učinkovitost u iznosu od 360.970,55 kuna. Sanacija deponija u naseljima Berak i Bokšić planira se u 2006. godini.

Skip to content