Općinski porezi

Odluka o izmjenama odlukama o općinskim porezima

 

Na temelju članka 42. i članka 67. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16, dalje Zakon) te članka 29. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“Vukovarsko-srijemske županije, broj 05/13, 02/15 i 05/16), Općinsko vijeće Općine Tompojevci, na 2. sjednici, održanoj dana 18.07. 2017. godine, donijelo je:

ODLUKU o općinskim porezima Općine Tompojevci

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se vrste općinskih poreza, stope, visina i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu općinskih poreza te način obračuna i plaćanja općinskih poreza, koji su vlastiti prihodi Općine Tompojevci.

II. VRSTE POREZA

 

Članak 2.

Općinski porezi Općine Tompojevci su:

  1. Porez na potrošnju
  2. Porez na kuće za odmor
  3. Porez na nekretnine

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez za potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Tompojevci.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 6.

Porez na potrošnju obveznik poreza obračunava i plaća u rokovima i na način propisan Zakonom.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se 5,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 9.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Podatke treba dostaviti do 31.ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

3. Porez na nekretnine

 

Članak 10.

Općina Tompojevci dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Članak 11.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Tompojevci uredit će se sva pitanja vezana za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, na način i u rokovima određenim Zakonom o lokalnim porezima.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATA

Članak 12.

Općina Tompojevci poslove u vezi sa utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate općinskog poreza iz članka 2. točke 1. i 2. ove Odluke, u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Vukovar.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 13.

Poslove u vezi sa utvrđivanjem i naplatom poreza na nekretnine obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanju na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 01/02 i 16/07.).

Članak 15.

Odredbe članka 7., 8. i 9. ove Odluke prestaju važiti 1. 1. 2018. godine.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Martić

Skip to content