Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Podizanje nasada višnje na k.č. br. 307/1 i 307/2, k.o. Mikluševci

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu: Vukovarsko-srijemska županija, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, Županijska 9, Vukovar u roku 30 dana od dana objave ove Informacije na internetskoj stranici, pozivom na klasu: UP/I-351-01/24-02/02.

Informacija

VIŠE VIJESTI...

Skip to content