O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi-Općina Tompojevci, faza II „ RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:112-03/20-01/3

URBROJ:2196/07-03-20-2

Tompojevci, 18.08.2020. godine

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza II“, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27 od 16. lipnja 2020. godine, Odluke o izmjeni odluke o financiranju projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena-faza II“, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-118 od 18. lipnja 2020. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0082- „Zaželi-Općina Tompojevci, faza II“, KLASA: 402-09/20-01/1, URBROJ: 2196/07-03-20-14 od 18.06.2020. godine, te članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20 ), Općinski načelnik Općine Tompojevci,  raspisuje

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu

„Zaželi-Općina Tompojevci, faza II „
RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA

Općina Tompojevci, Tompojevci, A. G. Matoša 9, raspisuje oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova radnice za pomoć u kući starijim osobama u sklopu projekta „Zaželi-Općina Tompojevci, faza II“,

Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci.

Broj radnika koji se traži: 14 radnica.

Radno vrijeme: puno radno vrijeme.

Mjesto rada: Općina Tompojevci, naselja: Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci.

Natječaj vrijedi od: 18.08.2020.

Natječaj vrijedi do: 26.8.2020.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. rujna 2020. godine do 31. 08. 2021. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka.
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužna se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Uz prijavu na Oglas kandidati trebaju priložiti:

 1. Životopis
 2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 3. Preslika osobne iskaznice,
 4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. Dokaz o završenoj školi ( preslika svjedodžbe)
 6. Izjava o pristanku na osposobljavanje
 7. Privola

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave, privole i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Uredu Općine Tompojevci, Tompojevci, A. G. Matoša 9, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati ili na web stranici Općine Tompojevci: www.opcina-tompojevci.hr.

Prijave na oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi-Općina Tompojevci, faza II „ RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Tompojevci, Tompojevci, A. G. Matoša 9, 32238 Čakovci zaključno s danom 26.08.2020. godine, s naznakom Prijava na oglas za projekt „Zaželi-Općina Tompojevci-faza II“- RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA. 

Oglas će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Oglasnoj ploči i web stranici Općine Tompojevci – www.opcina-tompojevci.hr.

Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Oglasa biti će pozvane na usmeni razgovor koji će se održati u Uredu Općine Tompojevci o čemu će kandidatkinje biti pravovremeno obaviještene. Za kandidatkinje koje ne pristupe usmenom razgovoru smatrati će se da su povukle prijavu.

 

Općinski načelnik

Zdravko Zvonarić

Dostaviti:

– Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar

– Oglasna ploča Općine Tompojevci

– Pismohrana, ovdje

 

Privola

Izjava

prijava-na-oglas

Oglas-žene

Odluka o imenovanju povjerenstva

 

Skip to content