Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2018. – 2024.

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je Općina Tompojevci u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2018.-2024. godine.

Nakon provedenog postupka, a sukladno Mišljenju Vukovarsko-srijemskom županijom, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 351-03/18-02/143, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2, Vukovar, 7. lipnja 2018. godine, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje od 2018. do 2024. godine, KLASA: 351-01/18-03/27, URBROJ: 2196/07-18-2, Tompojevci, 8. lipnja 2018. godine.

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom

Skip to content