Javni poziv za izbor Savjeta mladih Općine Tompojevci 2019. – 2021.

Na  temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, br. 41/14)i članka 6.st. 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tompojevci (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 17/14), Općinskog vijeća Općine Tompojevci, objavljuje:

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova  Savjeta mladih Općine Tompojevci

I.

Savjet mladih Općine Tompojevci je savjetodavno tijelo Općine Tompojevci koje se osniva s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih Općine Tompojevci broji 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Mandat članovima Savjeta mladih i njihovim zamjenicima traje 3 (tri) godine.

II.

Za člana i zamjenika člana Savjeta mladih može biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Općine Tompojevci koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih ima navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

 

III.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu, pod uvjetom da imaju sjedište na području Općine Tompojevci, predložiti:

  • udruge koje rade s mladima i za mlade
  • učenička vijeća srednjih škola
  • studentski zbor Sveučilišta i Veleučilišta
  • pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije
  • neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih.

Predlagatelji su dužni prilikom isticanja kandidature predložiti i zamjenika kandidata za člana Savjeta mladih.

IV.

Prijedlog kandidata dostavlja se u pisanom obliku na propisanom obrascu ( Prijavnica br. 1 ili Prijavnica br.2)

Obrazac prijavnice može se podignuti u Tajništvu ili na web stranici Općine Tompojevci.

Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Prijedlog koji podnosi neformalna skupina mladih mora biti potpisan od najmanje 10 mladih Uz svaki potpis trebaju biti navedeni osnovni podaci (ime i prezime, adresa, datum rođenja,OIB) potpisnika.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti dokumentaciju koja služi kao dokaz da kandidat ispunjava uvjete iz ovog poziva ( preslika osobne iskaznice).

V.

Prijedlozi kandidata  podnose se u roku 20 dana od dana objave javnog poziva na adresu:

Općina Tompojevci,  Tompojevci, A.G. Matoša 9,

s naznakom:

 “Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Općine Tompojevci”.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 032/514-184 ili osobno u prostorijama Općine Tompojevci.

VI.

Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih utvrđuje Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Tompojevci.

 

Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te u roku od  15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće i utvrđuje popis važećih kandidatura. Navedeno izvješće dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje.

 

VII.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Biranje se provodi tajnim glasovanjem na način da se na listiću zaokruži pet kandidata.

U slučaju da se Savjet mladih ne može izabrati jer dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova i to između onih kandidata koji nisu izabrani u prvom krugu jer su imali isti broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

VIII.

Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Općine Tompojevci.

Tompojevci, 23.rujna 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća   Dubravko Martić

 

Javni-poziv-za-izbor-članova-Savjeta-mladih-Općine-Tompojevci

Prijavnica br.1

Prijavnica br.2

Skip to content