J A V N A   O B A V I J E S T VLASNICIMA POLJOPRIVREDNOG I DRUGOG ZEMLJIŠTA

Lovačka udruga  „KUNA“ općina Tompojevci kao ovlaštenik prava lova u Zajedničkom lovištu broj XVI/124  ŽIRIŠTE-BILILO i Državnom lovištu XVI/7  JELAŠ ovim putem obavještava mještane općine Tompojevci kao i susjednih naselja sa kojima graniči da su dužni sukladno Zakonu o lovu(Narodne novine broj 10/94, 29/94 i 22/99) uskladiti svoje radnje i postupke sa Zakonom i to na slijedeći način, a sve u svezi sprečavanja mogućih nastalih šteta od divljači na usjevima kao i na divljači od strane poljoprivrednika:

 

■ Vlasnici i korisnici zemljišta dužni su provoditi propisane mjere zaštite svojih usjeva i nasada sa vlastitim sredstvima (plašila, postavljanje mehaničkih naprava, omatanje voćaka) kao i sredstvima dobivenim od ovlaštenika lova – Lovačke udruge (repelenti). Ukoliko vlasnici usjeva ne podignu repelente odnosno ne kontaktiraju Lovačku udrugu, tada sami snose troškove šteta.

■ Ukoliko se radi o podizanju kultura i nasada koje je potrebno štititi ogradama, vlasnik ili korisnik zemljišta dužan je ogradu u cijelosti podići o svom trošku.

■ Također je obveza vlasnika i korisnika zemljišta na vrijeme upoznati ovlaštenika na mogućnost pojave štete koju može nanijeti divljač njegovoj imovini te mu omogućiti i provođenje mjera na svojim površinama.

■ Agrotehnički rokovi do kojih je vlasnik ili korisnik zemljišta dužan ukloniti svoje usjeve sa svojih površina propisuje se:

za pšenicu do 25. srpnja
za zob do 10. kolovoza
za kukuruz do 1. studenoga
za stočnu repu i mrkvu do 1. studenoga
za sjenokoše do 15. listopada
za grah do 1. studenoga
za grožđe do 1. studenoga

■ Vlasnici i korisnici zemljišta koji ne provedu sve propisane mjere, prethodno spomenute, u slučaju eventualne štete ne mogu ostvariti nikakvo pravo na eventualnu naknadu.

■ Radi zaštite divljači vlasnici i korisnici zemljišta dužni su oprezno i savjesno upotrebljavati kemijska otrovna sredstva samo na način koji nije štetan za zdravlje divljači.

■ Poljoprivredni strojevi prilikom obavljanja poljoprivrednih radova na površinama na kojima se uzgaja i štiti divljač, moraju imati u funkciji uređaj za plašenje divljači.

■ Za ishođenje repelenata, vlasnik zemljišta dužan je podnijeti pisani zahtjev.

■ Za sve informacije javiti se u LU na telefon 098/718-903

Obavijest dostaviti:

  1. Gospodarskoj inspekciji
  2. Oglasna ploča – Općina

Lovačka udruga „KUNA“  općina Tompojevci

Zdenko Hudak, predsjednik

Obavijest o zaštiti usjeva

Skip to content