Odluka o financijskoj potpori programima/projektima udruga s područja Općine Tompojevci za 2021. godinu.

Na temelju članka 48 stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21), Zakona o udrugama  (NN br. 74/14 i 70/17), točke 7. Javnog natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Tompojevci (KLASA: 402-03/21-01/1, URBROJ: 2196/07-03-21-3, od 11. veljače 2021.) Općinski načelnik Općine Tompojevci  donio je Odluku o financijskoj potpori programima/projektima udruga s područja Općine Tompojevci za 2021. godinu.

Odluka o financijskoj potpori

Skip to content