OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TOMPOJEVCI

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Općina Tompojevci obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci donošenjem Odluke o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci (KLASA: 351-01/18-03/22, URBROJ: 2196/07-18-1 od 08.05.2018. god.).

Temeljem čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) za Urbanistički plan uređenja naselja Tompojevci potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateška procjene utjecaja na okoliš.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13,153/13 i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) i odredbama posebnih propisa vezanih za donošenje Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci.

Temeljem Čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (,,Narodne novine” broj 03/17), u sklopu navedenog postupka Općina Tompojevci dužna je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima o potrebi strateška procjene za Urbanistički plan uređenja naselja Tompojevci.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će sljedeća tijela:

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80,
  2. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 11, 32000 Vukovar.

Odluka o provođenju postupka ocjene strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci

Skip to content