INFORMACIJA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE TOMPOJEVCI ZA RAZDOBLJE OD 2018. – 2024.

 

Dana 5. siječnja 2017. godine usvojen je novi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.godine („Narodne novine“ 3/17), dalje u tekstu: Plan Republike Hrvatske. S obzirom da Plan gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave mora biti usklađen s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13), propisa donesenih na temelju Zakona i Plana Republike Hrvatske Općina Tompojevci je pokrenula postupak donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2018.-2024.

Sukladno članku 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” 80/13, 153/13, 78/15) i članku 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” 3/17) Općinski načelnik donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje 2018.-2024. na okoliš.
Sukladno članku 5.  stavku 2. i članku 6. stavku 2. Uredbe o informiranju u sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” 64/08) javnost se informira o odluci donesenoj u postupku objavom na internetskoj stranici.

Odluka o započinjanju postupka o potrebi strateške procjene utjecaja PGO OT 2018.-2024. na okoliš
Plan gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za razdoblje od 2018. – 2024.

 

Skip to content