Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci

 

 

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/08), informira se javnost da je Općina Tompojevci u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci.

Nakon provedenog postupka, a sukladno Mišljenju Vukovarsko-srijemskom županijom, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, KLASA: 351-03/18-02/189, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2, Vukovar, 08. kolovoza 2018. godine, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci, KLASA: 351-01/18-03/31, URBROJ: 2196/07-18-1, Tompojevci, 09. kolovoza 2018. godine.

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU naselja Tompojevci

Skip to content