PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI NA PODRUČJU OPĆINE TOMPOJEVCI

Općina Tompojevci ispunila je sve zakonske obveze za rješavanje problema pojave divljači u naseljima.
Kako smo suočeni sa sve više pojava divljači u naseljima rješenje
tog problema nalazi se u pozitivnim propisima Zakona o lovstvu.
Naime na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljivanje
lovišta divljač je dužan štititi korisnik te površine, dakle jedinice lokalne
samouprave. Svjesni problema koji se događa i za koji se predviđa da će
biti sve veći, Općina Tompojevci je iskoristila ujedno i zakonsku obvezu
te je odmah pristupila izradi Programa zaštite divljači, prvenstveno radi
zaštite zdravlja i sigurnosti stanovništva naše općine.
Program zaštite divljači je izradio ovlašteni izrađivač te je na isti
nakon provedenog upravnog postupka odobravanja od strane
Ministarstva poljoprivrede, izdana Suglasnost.
Program zaštite divljači je lovnogospodarski plan koji se donosi na
razdoblje od 10 godina, a kojim se uređuje zaštita i lov divljači na
površinama na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta, a provedba
Programa obveza je korisnika površina na kojima je zabranjeno
ustanovljivanje lovišta – Općine, te stručnih osoba za provedbu
lovnogospodarskih planova.
Kako bi lov divljači s površina na kojima je zabranjeno
ustanovljivanje lovišta trebala obavljati Općina koja pak nije registrirana
za obavljanje lova, provedba Programa je povjerena lovačkom društvu
„Kuna“ Tompojevci koja je registrirana za lov te time
ispunjavaju tražene uvjete, a sukladno Zakonu o lovstvu angažirana je
stručna osoba visoke stručne spreme sa potrebnim stručnim
kvalifikacijama gosp. Krunoslav Buhač.

Ovim putem obavještavamo stanovništvo Općine da u slučaju
pojave divljači u naselju obavijeste komunalnog redara Andreu Horvatović na broj: 099/467-1721 te da ostanu mirni i postupaju prema uputama nadležnih tijela koji će izaći
na lokaciju dojave.

Općinski načelnik
Milan Grubač

Skip to content