PROJEKT ULAGANJA U OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA

Završen je „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ u sklopu kojeg je izrađena projektna dokumentacija „Zgrada dječjeg vrtića (P) na k.č.br. 66/2 k.o. Tompojevci i kolnog prilaza na k.č. br. 428 k.o. Tompojevci“ . Projekt je uspješno prijavljen na „Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. g.“ kojeg je objavio Središnji državni ured za demografiju i mlade. Ukupna vrijednost projekta iznosi 118.125,00 kuna. Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 50.204,00 kuna, dok je Općina Tompojevci osigurala 67.921,00 kuna. Projekt je uspješno prijavljen u suradnji sa Razvojnom agencijom TINTL.

Skip to content