Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Tompojevci

Obveza izrade procjene rizika od velikih nesreća proizlazi iz odredbi članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15.), a izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

P.R. CZ – OPĆINA TOMPOJEVCI ožujak 2018 – ispravak, 21.03.2018

Skip to content