Odluka o financijskoj potpori programima/projektima udruga s područja Općine Tompojevci za 2020. godinu

Na temelju članka 48 stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18, 12/19 i 03/20), Zakona o udrugama  (NN br. 74/14 i 70/17), točke 7. Javnog natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Tompojevci (KLASA: 402-03/20-03/1, URBROJ: 2196/07-03-20-2, od 13. veljače 2020.) Općinski načelnik Općine Tompojevci  donio je Odluku o financijskoj potpori programima/projektima udruga s područja Općine Tompojevci za 2020. godinu

Odluka o dodjeli potpora

Skip to content