OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent – komunalni i poljoprivredni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika

Na temelju članka 19., 28. i 29 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tompojevci raspisuje:

OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme

 na radno mjesto

Referent – komunalni i poljoprivredni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika.

Služba na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika može trajati do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno prestanka njegove službe.

Osoba koja se prijavljuje na oglas mora ispunjavati slijedeće opće uvjete za prijam u službu, propisane člankom 12. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11,04/18 i 112/19):

 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima Posebni uvjeti za prijem u službu:
 4. Četverogodišnja srednja stručna sprema, ekonomske, upravne, tehničke, građevinske ili poljoprivredne struke
 5. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 6. Položen državni ispit
 7. Položen vozački ispit B kategorije
 8. Poznavanje rada na računalu

Temeljem članka 28. ZSN-a, osoba se prima u službu na određeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca.

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • Dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci
 • Preslika vozačke dozvole
 • Dokaz o položenom državnom ispitu
 • Vlastoručno pisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • elektronički zapis o ostvarenom radnom stažu sa HZMO-a iz kojeg je vidljiv cjelokupno ostvareni radni staž

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i isti ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario tu prednost kandidat mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Općine Tompojevci – www.opcina-tompojevci.hr pobliže su navedeni opisi poslova komunalnog i poljoprivrednog redara, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj web stranici Općine Tompojevci objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas sukladno članku 21. Zakona.

U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave koji će se koristiti isključivo za potrebe oglasnog postupka (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte). Prijave se

podnose na adresu:

OPĆINA TOMPOJEVCI, A.G. Matoša 9, 32238 Tompojevci

s naznakom „za oglas – referent -komunalni i poljoprivredni redar, ne otvaraj“

ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Burza rada) dana 6.12.2023. (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx.)

Izvješće o provedenom postupku

Zapisnik sa pisanog testiranja i intervjua

Lista kandidata prijavljenih na Oglas, lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i Obavijest o testiranju

Obavijest i upute kandidatima

Oglas

 

VIŠE VIJESTI...

DAN UMIROVLJENIKA OPĆINE OPĆINE TOMPOJEVCI

16.05.2024. u sklopu dana Općine Tompojevci organizirano je po prvi puta Dan umirovljenika Općine Tompojevci uz koji je organizirana i izložba ručnih radova u domu

DJECA S LOVCIMA

Dani Općine Tompojevci nastavljaju se obilježavati u veselom tonu. Jučer su naši učenici razredne nastave i igraonice Bokšić sudjelovali u edukacijskoj radionici “Djeca s lovcima”

Skip to content