JAVNI POZIV ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje (KLASA: 351-01/22-01/18, URBROJ: 2196-26-03-22-1) od 27. prosinca 2022. godine, Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 28. prosinca 2022. godine raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva (u tekstu: Poziv) je podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada mještanima Općine Tompojevci, a s ciljem smanjenja ukupne količine proizvedenog otpada te ostvarenja ostalih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom Općine Tompojevci.

Zapremnina svakog pojedinog kompostera je 350 litara. Komposteri su proizvedeni od 100% PEHD, otporni su na udarce, vremenske uvjete, UV zračenje, mraz, atmosferske temperaturne razlike i kemikalije. Posuda kompostera je bez dna te ima otvore za vađenje komposta i provjetravanje. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta. Montiraju se jednostavno, bez uporabe alata.

Ovim pozivom osigurano je ukupno 500 kompostera zapremnine 350 litara.

  1. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI ZAHTJEVA MORAJU UDOVOLJITI

Pravo na dodjelu kompostera za kućno kompostiranje iz točke 1. ovog Poziva ima fizička i pravna osoba koja podnese cjelovit zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete:

– da je korisnik javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Tompojevci,

– obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na području Općine Tompojevci,

– nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Tompojevci s bilo koje osnove,

– raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta (komposter se postavlja na udaljenosti od najmanje 2 metra od svake granice katastarske čestice na adresi obračunskog mjesta korisnika javne usluge, osim ukoliko korisnik ima suglasnost vlasnika susjednog zemljišta o tome da komposter smije postaviti na manju udaljenost od granice katastarske čestice).

Ispunjenje navedenih uvjeta provjerava Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci uvidom u registar obveznika komunalne naknade, uvidom u registar dužnika prema Općini Tompojevci te provjerom podataka o korištenju javne usluge sakupljanja otpada s tvrtkom Komunalac d.o.o. Vukovar.

Jedan korisnik javne usluge može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Poziva te ima pravo na dodjelu jednog kompostera.

 

  1. OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Podnositelj prijave na ovaj Javni poziv mora priložiti:

– cjelovito popunjen zahtjev za dodjelu kompostera vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva (može se preuzeti na mrežnoj stranici Općine Tompojevci ili osobno u prostorijama Općine Tompojevci)

– obostranu presliku osobne iskaznice

  1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se:

– na e-mail: opcina.tompojevci.redar@gmail.com

– osobnom dostavom u prostorije Općine Tompojevci u uredovno radno vrijeme

– preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Tompojevci, A.G.Matoša 9, 32238 Čakovci s naznakom „Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje“

Vrijeme podnošenja zahtjeva je sat i minuta kada je e-mail sa zahtjevom evidentiran na serveru Općine Tompojevci, sat i minuta kada je zahtjev osobno predan u prostorije Općine Tompojevci te kada je preporučena pošiljka zaprimljena u poštanskom uredu.

Zahtjevi podneseni na Javni poziv nakon zatvaranja javnog poziva neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

  1. ROKOVI ZA DOSTAVU

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom ovog Javnog poziva, odnosno 28. prosinca 2022. godine, a završava zatvaranjem Javnog poziva, odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Općine Tompojevci.

  1. OBRADA ZAHTJEVA I DODJELA KOMPOSTERA

Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za dodjelu (dan, sat i minuta zaprimanja), a najviše do iscrpljenja svih raspoloživih kompostera.

Razlozi za neprihvaćanje zahtjeva za dodjelu kompostera su sljedeći:

– podnositelj zahtjeva ne zadovoljava opće uvjete iz točke 2. ovog Poziva,

– podnositelj zahtjeva dostavio je zahtjev na neki drukčiji način od onog definiranog točkom 4. ovog Poziva,

– podnositelj zahtjeva dostavio je zahtjev nakon zatvaranja ovog Poziva,

– ukoliko više nema raspoloživih kompostera.

 

Općinski načelnik Općine Tompojevci donosi Odluku o rezultatima Javnog poziva koja sadrži tabelarni prikaz sa sljedećim podacima:

– ime i prezime, OIB, adresa svih podnositelja zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu kompostera,

– ime i prezime, OIB, adresa svih podnositelja zahtjeva koji nisu ostvarili pravo na dodjelu kompostera s navedenim razlogom neprihvaćanja.

 

Odluka o rezultatima Javnog poziva objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Tompojevci i oglasnoj ploči Općine Tompojevci.

 

  1. NAČIN. MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA KOMPOSTERA

Prihvatljivi korisnici komposter će bez naknade moći preuzeti u Reciklažnom dvorištu u Mikluševcima, Rusinska 8, o čemu će prethodno biti obaviješteni od strane Općine Tompojevci.

  1. UVJETI KORIŠTENJA

Korisnici kojima se odobri dodjela kompostera dužni su:

– koristiti komposter u svrhu provođenja kućnog kompostiranja,

– koristiti komposter na prostoru za koji je tražio komposter na propisan način,

– osigurati komposter od krađe na način da ga postavi na zaštićeno neizloženo mjesto,

– pristati na povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera.

  1. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Javni poziv objavljuje se 28. prosinca 2022. godine na službenim mrežnim stranicama Općine Tompojevci.

Predani zahtjevi sa prilozima se ne vraćaju korisniku, a podaci iz zahtjeva i priloga su podložni provjeri.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Poziv mogu se dobiti u Općini Tompojevci u uredovno radno vrijeme, na broj telefona 099 467 1721 ili na e-mail: opcina.tompojevci.redar@gmail.com

 

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Zahtjev za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Zapisnik o pregledu i provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje br.1-2023

Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje br.1-2023  

Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje br.2-2023

Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje br.3-2023

Odluka o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje br.4-2023

VIŠE VIJESTI...

Skip to content