JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TOMPOJEVCI

Temeljem članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21 i 19/22) i članka 5. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 17/23) Općinski načelnik Općine Tompojevci raspisuje:

JAVNI   NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci

I.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Tompojevci i to:

  • kč. br. 892/4, k.o. Tompojevci, oranica i šuma, ukupne površine 17642 m2 ( oranica 16313 m2, šuma 1329 m2), početna cijena 750,00 eura*.

II.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na 5 vegetacijskih godina, a regulirat će se ugovorom o zakupu.

III.

Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe kojima je prebivalište odnosno sjedište na području Općine Tompojevci

IV.

Pisana ponuda mora sadržavati:

  1. Naziv OPG-a, obrta, tvrtke (MIBPG, MB), adresa prebivališta/sjedišta, ime i prezime nositelja OPG-a odnosno osobe ovlaštene za zastupanje
  2. Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija), izvod iz obrtnog registra, izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u,
  3. preslika osobne iskaznice
  4. oznaku katastarske čestice i katastarske općine
  5. visinu ponuđene godišnje zakupnine
  6. potvrdu da nema dugovanja (po bilo kojoj osnovi) prema Općini Tompojevci

V.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu godišnju zakupninu.

VI.

Pismene ponude šalju se preporučenom poštom ili dostavljaju osobno u zatvorenim omotnicama na adresu:

Općina Tompojevci,

A.G. Matoša 9, Tompojevci,

s naznakom „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj“

u roku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Općine Tompojevci.

VII.

Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

VIII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Tompojevci, a Općinski načelnik će s najpovoljnijim ponuditeljem potpisati ugovor o zakupu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

IX.

Zakupnina za zakupljeno poljoprivredno zemljište za prvu godinu plaća  se prilikom sklapanja ugovora o zakupu, a za ostale godine zakupa, najkasnije do 31.10. tekuće godine za narednu godinu.

X.

Nakon potpisanog ugovora o zakupu izvršit će se uvođenje u posjed najpovoljnijeg ponuđača.

JAVNI NATJEČAJ

Obrazac ponude

VIŠE VIJESTI...

Skip to content