Javni natječaj za prodaju rabljenih strojeva

Na temelju Odluke o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Tompojevci („Tompojevački glasnik“ 02/15), članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/21 i 19/22)  i Odluke Općinskog načelnika o pokretanju postupka prodaje rabljenih strojeva, KLASA: 406-01/23-01/06 , URBROJ: 2196-26-03-23-1 od 11. 05.2023. godine , Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 12.05.2023. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih strojeva

 

UPUTE PONUDITELJIMA

UVOD:

Općina Tompojevci provodi postupak prodaje rabljenih strojeva:

  1. Traktorske kosilice  marke Maschio Gaspardo, tip Jolly 120
  2. Traktorski malčer marke Gea (djelomično neispravan)

i objavljuje javni natječaj na službenoj stranici Općine Tompojevci www.opcina-tompojevci.hr dana 12.05.2023. godine

PODACI O PRODAVATELJU:

Općina Tompojevci

Tompojevci, A. G. Matoša 9, 32238 Čakovci

OIB: 87600034572

Tel: 032-514-184

Internetska adresa: www.opcina-tompojevci.hr

e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

kontakt osoba: Tomislav Rušnov, 098/9247027

OPĆI PODACI O VOZILU KOJE JE PREDMET PRODAJE:

  1. Traktorske kosilice  marke Maschio Gaspardo, tip Jolly 120, serijskog broja 13C120313, početna cijena 1.000,00 eura
  2. Traktorski malčer marke Gea (djelomično neispravan), serijskog broja S3034192R2, početna cijena 400,00 eura

Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.

NAČIN I UVJETI PRODAJE:

Strojevi se prodaju sistemom zatvorenih ponuda u stanju „viđeno – kupljeno“.

Prodavatelj ne odgovara za stanje strojeva ili eventualne nedostatke  koji se pronađu na strojevima.

Vanjski pregled strojeva moguć je svaki radni dan u vremenu od 8:00-13:00 sati za vrijeme trajanja natječaja uz obveznu prethodnu najavu na telefon 032/514-184.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom uz uvjet da predmetna ponuda ispunjava sve uvjete natječaja.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja je prva zaprimljena.

Ponuditelj čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom ima obvezu uplate ponuđene kupoprodajnu cijene u roku od 8 dana od dana primanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja,  kako bi se pristupilo sklapanju ugovora, u suprotnom  smatrat će se da je odustao od kupnje, te će se ugovor zaključiti s ponuditeljem čija je ponuda slijedeća najpovoljnija. Ponuditelj koji je odustao od kupnje gubi jamčevinu.

Primopredaja strojeva izvršit će se tek po uplati kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

  1. Dokaz o uplati jamčevine
  2. Preslika osobne iskaznice ili putovnice (ukoliko je riječ o stranom državljaninu) ili izvod iz sudskog registra (ukoliko je riječ o pravnoj osobi)
  3. Popunjen obrazac ponude u kojem će ponuđena cijena jasno biti iskazana brojkama i slovima

Ukoliko ponuda ne sadrži neki od prethodno navedenih elemenata smatrat će se nepotpunom i neće biti razmatrana.

JAMČEVINA:

Jamčevina iznosi:

– 50,00 eura (slovima: pedeseteura ) za traktorsku kosilicu  marke Maschio Gaspardo, tip Jolly 120

– 20,00 eura (slovima: dvadeseteura) za traktorski malčer marke Gea (djelomično neispravan)

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Tompojevci IBAN: HR1325000091845600008 s naznakom poziva na broj HR68 9016-OIB ponuditelja. Ponuda kojoj nije priložen dokaz o uplati jamčevine smatra se nepotpunom, te neće biti razmatrana.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena uplaćena jamčevina uračunat će se u ponuđenu cijenu.

Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od 15 dana računajući od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili putem pošte na adresu Općina Tompojevci, Tompojevci, A.G.Matoša 9, 32238 Čakovci uz naznaku:

„Ponuda za kupnju strojeva – ne otvaraj“

Na stražnjoj strani omotnice moraju biti navedeni osobni podaci ponuditelja (ime, prezime i adresa).

Rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave, je 22.05.2023. godine do 12:00 sati kada će do tada zaprimljene ponude biti javno otvorene.

OTVARANJE  PONUDA:

Otvaranju ponude može prisustvovati sam ponuditelj ili ovlašteni predstavnik ponuditelja (ukoliko je riječ o pravnoj osobi). Osoba koja želi prisustvovati otvaranju ponuda mora sa sobom imati identifikacijski dokument.

RAZMATRANJE PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI:

Ponude razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik.

Općina Tompojevci zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava bez navođenja posebno obrazloženja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja-Traktorska kosilica Marke Maschio Gaspardo, Tip Jolly 120

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja-Traktorski malčer Gea (djelomično neispravan)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

Javni natječaj za prodaju rabljenih strojeva

OBRAZAC PONUDE

VIŠE VIJESTI...

DAN UMIROVLJENIKA OPĆINE OPĆINE TOMPOJEVCI

16.05.2024. u sklopu dana Općine Tompojevci organizirano je po prvi puta Dan umirovljenika Općine Tompojevci uz koji je organizirana i izložba ručnih radova u domu

DJECA S LOVCIMA

Dani Općine Tompojevci nastavljaju se obilježavati u veselom tonu. Jučer su naši učenici razredne nastave i igraonice Bokšić sudjelovali u edukacijskoj radionici “Djeca s lovcima”

Skip to content