PLAN BIOSIGURNOSNIH MJERA NA PODRUČJU OBUHVATA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE TOMPOJEVCI

Temeljem članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/97., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17, 98/19. i 144/20.), čl. 7. st. 4., čl. 11., 13. i 47. Zakona o lovstvu (NN RH 99/18, 32/19 i 32/20), Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN RH br. 138/23), Općinski načelnik općine Tompojevci donosi:

PLAN BIOSIGURNOSNIH MJERA NA PODRUČJU OBUHVATA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE TOMPOJEVCI

Plan biosigurnosnih mjera na području obuhvata Programa zaštite divljači Općine Tompojevci

VIŠE VIJESTI...

Skip to content