Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune PPUO Tompojevci

Općinski načelnik Općine Tompojevci na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 83/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) donosi:

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci

I.

Općinski načelnik Općine Tompojevci donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci (KLASA:350-02/22-01/2, UR.BROJ:2196-26-03-22-14, od 03.10.2022.god.), prema kojoj je Općina Tompojevci provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i da su prihvatljive za ekološku mrežu, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Sadržaj III. ID PPUO Tompojevci obuhvaća sljedeće:

 1. Usklađivanje Plana sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), osobito određivanje izgrađenih, neizgrađenih i neuređenih dijelova građevinskih područja,
 2. Redefiniranje granica građevinskih područja te količine i obuhvata planova užih područja,
 3. Crtanje i redefiniranje građevinskih područja na novim katastarskim podlogama u HTRS96/TM sustavu,
 4. Usklađenje Plana sa zakonskom regulativom u područjima obnovljivih izvora energije i gospodarenja otpadom te po potrebi definiranje/reguliranje izgradnje zona/građevina povezanih s obnovljivim izvorima energije i gospodarenjem otpadom,
 5. Usklađivanje Plana s Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije,
 6. Redefiniranje odredbi za provedbu u dogovoru s Općinom i javnopravnim tijelima,
 7. Dopune odredbi za provedbu vezanih uz izradu smjernica za izradu UPU-a,
 8. Određivanje uvjeta za izgradnju u vezi s legaliziranim građevinama,
 9. Izmjene koje mogu nastati kao posljedica prije navedenih izmjena,
 10. Određivanje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene i/ili proširenje građevinskog područja naselja Čakovci.

Osnovni cilj i programsko polazište III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci je stvaranje prostornih uvjeta za  planirani razvoj Općine Tompojevci.

III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Tompojevci zatražila je mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u točci VI. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci.

U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja :

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode,  Vukovarsko-srijemske županije (KLASA:351-01/22-11/7, URBROJ:2196-14-01-22-4 od 21.10.2022. god.), dala je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te da su III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci prihvatljive za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za ekologiju i zaštitu šuma, (KLASA: VK/22-01/644, URBROJ:01-00-06/01-22-02 od 18.10.2022.god.), dale su mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci.

Hrvatske vode, VGO za Dunav i Donju Dravu, Osijek, (KLASA:350-02/22-01/0000337, URBROJ:374-22-3-22-3 od 14.11.2022.god.), dale su mišljenje da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš.

Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i  graditeljstvo, (KLASA:351-02/22-01/5, URBROJ:2196-1-7-22-02 od 02.11.2022.god.), dao je mišljenje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci.

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode,  Vukovarsko-srijemske županije je nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene dala mišljenje (KLASA:351-01/22-13/13, URBROJ:2196-14-01-22-3.) da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPUO Tompojevci proveden sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode, Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

IV.

Značajke planiranih III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci su takve da se uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) na području Općine Tompojevci nema područja ekološke mreže.

V.

Općina Tompojevci je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Tompojevci, www.opcina-tompojevci.hr.

KLASA:350-02/22-01/02

URBROJ:2196-26-03-22-24

Tompojevci, 19.12.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač

 

Prilozi:

 • Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje :
 1. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske županije , Županijska 9, 32000 Vukovar,
 2. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za ekologiju, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32 100 Vinkovci,
 3. Hrvatske vode, VGO za slivno područje Drave i Dunava, Splavarska 2a, 31000 Osijek,
 4. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
 5. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI mali sliv „Biđ-Bosut“ Vinkovci, J. Kozarca 28, 62100 Vinkovci
 6. Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar
 7. Općina Bogdanovci, Bana J. Jelačića 1, 32000 Bogdanovci,
 8. Općina Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1, 32241 Stari Jankovci
 9. Općina Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci,
 10. Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik
 11. Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas,
 12. Općina Negoslavci, Vukovarska 7, 32239 Negoslavci.
 • Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliša

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebna provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune PPUO Tompojevci

VIŠE VIJESTI...

Skip to content