OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TOMPOJEVCI

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Općina Tompojevci obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci (KLASA:350-02/22-01/02, URBROJ:2196-26-03-22-14 od 03. listopada 2022. godine).

Temeljem čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateška procjene utjecaja na okoliš.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i odredbama posebnih propisa vezanih za donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci.

Temeljem čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (,,Narodne novine”, broj 3/17), u sklopu navedenog postupka Općina Tompojevci dužna je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima o potrebi strateška procjene za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će sljedeća tijela:

 1. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske županije , Županijska 9, 32000 Vukovar,
 2. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za ekologiju, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32 100 Vinkovci,
 3. Hrvatske vode, VGO za slivno područje Drave i Dunava, Splavarska 2a, 31000 Osijek,
 4. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
 5. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI mali sliv „Biđ-Bosut“ Vinkovci, J. Kozarca 28, 62100 Vinkovci
 6. Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar
 7. Općina Bogdanovci, Bana J. Jelačića 1, 32000 Bogdanovci,
 8. Općina Stari Jankovci, Dr. Franje Tuđmana 1, 32241 Stari Jankovci
 9. Općina Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci,
 10. Općina Tovarnik, Antuna Gustava Matoša 2, 32249 Tovarnik
 11. Općina Lovas, Ante Starčevića 5, 32237 Lovas,
 12. Općina Negoslavci, Vukovarska 7, 32239 Negoslavci.

KLASA:350-02/22-01/02

URBROJ:2196-26-03-22-15

Tompojevci, 03. listopad 2022. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Grubač

 

Obavijest za javnost

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene

VIŠE VIJESTI...

Skip to content