EDUKACIJE GRAĐANA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

EDUKACIJE GRAĐANA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Pozivamo Vas na edukaciju građana o sustavu civilne zaštite, koja će se održati 06.03.2024. u 17:00h u Hrvatskom domu u Tompojevcima.

Program edukacije građana o sustavu civilne zaštite težišno obuhvaća upoznavanje građana sa opasnostima i rizicima od nastanka velikih nesreća ili katastrofa te sa organizacijom sustava
civilne zaštite za provedbu mjera i postupaka zaštite i spašavanja, sa naglaskom na samopomoć i uzajamnu pomoć i druge postupke građana prije i za vrijeme velikih nesreća i katastrofa.

Edukaciju provodi Služba Civilne zaštite Vukovar

Brošura za građane –

VIŠE VIJESTI...

Skip to content