PONOVLJENI JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i dva člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tompojevci

Na temelju članka 42. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21 i 19/22) i članka 13. i 20. Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/23), Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Tompojevci objavljuje

 PONOVLJENI JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i dva člana Vijeća časti

za provedbu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tompojevci

I.

Predmet ovog ponovljenog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje:

  1. predsjednika Etičkog odbora
  2. predsjednika i dva člana Vijeća časti.

II.

Etički odbor je tijelo koje nadzire primjenu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tompojevci, provodi postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa ponašanja na vlastitu inicijativu ili po zaprimljenoj prijavi, predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o usklađenosti postupanja članova Općinskog vijeća s Kodeksom ponašanja, predlaže Općinskom vijeću sankcije za članove Općinskog vijeća za postupanja koja nisu u skladu s odredbama Kodeksa ponašanja te obavlja druge poslove sukladno odredbama Kodeksa ponašanja.

Etički odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Tompojevci.

Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Etičkog odbora mora biti osoba s profesionalnim kvalitetama, sposobnostima i iskustvom te besprijekornim profesionalnim ponašanjem i ne može biti nositelj političke dužnosti niti član  političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene    u Općinskom vijeću Općine Tompojevci.

Članovi Etičkog odbora imenuju se iz reda općinskih vijećnika, jedan član iz vladajuće većine  i jedan član iz oporbe.

III.

Vijeće časti je tijelo koje nadzire provedbu Kodeksa ponašanja u drugom stupnju te odlučuje u drugom stupnju o odlukama Općinskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća.

Vijeće časti ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Tompojevci.

Predsjednik i dva člana imenuju se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici, koje imaju profesionalne kvalitete, sposobnosti i iskustvo te besprijekorno profesionalno ponašanje, a koje ne mogu biti nositelji političke dužnosti niti članovi političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću, a dva  člana imenuju se iz reda općinskih vijećnika, jedan član iz vladajuće većine  i jedan član iz oporbe.

IV.

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i predsjednika i članova Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.

V.

Ovim Javnim pozivom pozivaju se osobe za podnošenje kandidatura za izbor predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i dva člana Vijeća časti, a potrebno je da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • punoljetnost i hrvatsko državljanstvo,
  • potpuna poslovna sposobnost,
  • da se radi o osobi nedvojbenog javnog morala u lokalnoj zajednici, koja se ističe po svojim sposobnostima, iskustvom, profesionalnim kvalitetama i besprijekornim profesionalnim ponašanjem,
  • da nije član Općinskog vijeća Općine Tompojevci niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću,

VI.

Osobe koje udovoljavanju uvjetima iz točke V. ovog Javnog poziva, dužne su dostaviti svoju pisanu kandidaturu u roku 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj mrežnoj stranici Općine Tompojevci (www.opcina-tompojevci.hr) i oglasnoj ploči Općine Tompojevci,  koja obavezno mora sadržavati:

  • vlastoručno potpisanu kandidaturu prijavitelja sa svim potrebnim i potpunim podacima (ime, prezime, prebivalište, OIB, e-mail, broj telefona/mobitela) sa kratkim opisom svog dosadašnjeg profesionalnog rada, iskustva i kvaliteta (Obrazac 1/obrazac 3/obrazac 5, ovisno o prijavi),
  • preslika važeće osobne iskaznice,
  • vlastoručno potpisanu izjavu da nije član Općinskog vijeća Općine Tompojevci niti član političke stranke, odnosno kandidat sa nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću Općine Tompojevci (Obrazac 2/ obrazac 4/ obrazac 6, ovisno o prijavi).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII.

Prijave se podnose na obrascu objavljenom na službenoj mrežnoj stranici Općine Tompojevci sa dokumentacijom iz točke VI. ovog Javnog poziva, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave  ovog Javnog poziva (www.opcina-tompojevci.hr), na adresu: OPĆINA TOMPOJEVCI, OPĆINSKO VIJEĆE – ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE, Tompojevci, A.G. Matoša 9, uz naznaku: „Prijava kandidata za predsjednika Etičkog odbora za provedbu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tompojevci“

ili

„Prijava kandidata za predsjednika/člana Vijeća časti za provedbu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tompojevci“

Po isteku roka za podnošenje kandidatura, Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Tompojevci pregledat će pristigle prijave te će prijedlog za imenovanje uputiti Općinskom vijeću Općine Tompojevci na raspravu i usvajanje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 032/514-184 ili putem e-maila: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr.

VIII.

Administrativnu potporu u svezi s provedbom ovog Javnog poziva za potrebe Odbora za izbor i imenovanje pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci.

Ponovljeni javni poziv

Obrazac 1 – Prijava kandidata za predsjednika Etičkog odbora

Obrazac 2 – Izjava kandidata za predsjednika Etičkog odbora

Obrazac 3 – Prijava kandidata za predsjednika Vijeća časti

Obrazac 4 – Izjava kandidata za predsjednika Vijeća časti

Obrazac 5 – Prijava kandidata za člana Vijeća časti

Obrazac 6 – Izjava kandidata za član Vijeća časti

 

 

VIŠE VIJESTI...

Skip to content