Službene stranice općine Tompojevci

Sjednice Općinskog vijeća

Javnost rada Općinskog vijeća

Sukladno članku 94. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  imaju pravo prisustvovati na sjednicama Općinskog vijeća, ali bez prava raspravljanja i odlučivanja. Predsjednik
Općinskog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostora ( broja raspoloživih mjesta)  i održavanja reda na sjednici. Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice vijeća ili pojedini dijelovi sjednice vijeća kada se raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim propisima označeni određenim stupnjem tajnosti ili je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

 

Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-04/14

URBROJ. 2196/07-14-5

Tompojevci, 17.12. 2014. godine.

 

 

P O Z I V

NA 9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

 

 

Na temelju članka 67. St. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

 

23. prosinac .2014.  ( utorak ) u  11,00  sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A.G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

 

1.  Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.

2.  Prijedlog i donošenje:

a)      II izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.

b)      II izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.

c)       Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu,

d)      Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,

e)      Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i    dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014. godinu,

f)       Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2014. godinu.

3.  Prijedlog II Rebalansa  Proračuna Općine Tompojevci za 2014. godinu.

4.  Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 2014.

5.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine

      Tompojevci za 2015. godinu.

6.  Prijedlog Odluke o mjerama zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima

     za 2014/2015 godinu.

7.  Pitanja i prijedlozi.

 

                                                       

Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                      Dubravko Martić

Poziv na 8. sjednicu općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-04/14

URBROJ. 2196/07-14-4

Tompojevci, 27.11. 2014. godine.

 

P O Z I V

NA 8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

 

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13), sazivam 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

2._prosinac  2014.  ( utorak ) u 16,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama Ureda Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
 2. Prijedlog Programa:
  1. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini,
  2. održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini,
  3. javnih potreba u kulturi za 2015. godinu,
  4. javnih potreba sportskih udruga za 2015. godinu,
  5. utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
  6. utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu,
  7. korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2015. godinu,
  8. socijalne skrbi za 2015. godinu.
 3. Prijedlog Odluke o godišnjem  raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnik/ca u Općinskom vijeću Općine Tompojevci za 2015. godinu
 4. Prijedlog Odluke o naknadi predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora.
 5. Prijedlog Proračuna Općine Tompojevci za 2015. godinu.
 6. Prijedlog Projekcije proračuna Općine Tompojevci za 2016. i 2017. godinu.
 7. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2015. godinu.
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju službenog glasila Općine Tompojevci.
 9. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.
 10. Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Tompojevci.
 11. Pitanja i prijedlozi.

 

                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                Dubravko Martić

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-04/14

URBROJ. 2196/07-14-

Tompojevci, 26.08. 2014. godine.

 

P O Z I V

NA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

 

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13), sazivam 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

3._rujna. 2014.  ( srijeda ) u 18,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama Ureda Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.

2. Prijedlog i donošenje:

3. Polugodišnje izvješće o radu  Općinskog načelnika ( 01.01 – 30.06.2014.)

4. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2014. godinu

a) I izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

 infrastrukture za 2014. g.

b)Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

  infrastrukture u 2014. godini

c) Izmjena i dopuna Programa javnih potreba sportskih udruga  za 2014. god.

5. I Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2014. godinu.

6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Tompojevci.

7. Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Tompojevci.

8. Prijedlog Odluke o dodjeli potpore za nabavku školskih knjiga za učenike osnovnih škola s područja Općine Tompojevci za školsku 2014/2015 godinu

9. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Gradec i Općine Tompojevci.

10. Pitanja i prijedlozi.

 

          Predsjednik Općinskog vijeća

                       Dubravko Martić

 

Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-04/14

URBROJ. 2196/07-14-

Tompojevci, 30.05. 2014. godine.

 

P O Z I V

NA 6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

 

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

5._lipnja. 2014.  ( četvrtak ) u 18,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama Ureda Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
 2. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.
 3. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Tompojevci.
 4. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama.
 5. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama.
 6. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014. godinu.
 7. Zamolba za suglasnost  o povećanju cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Općine Tompojevci.
 8. Informacija o suradnji sa susjednim JLS u svezi usklađivanja obveza Općine Tompojevci:

a)      po Zakonu o komunalnom gospodarstvu ( komunalni redar)

b)      po Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ( reciklažno dvorište)

9. Informacija oko sređivanja stanja naplate komunalnih obveza:

a)      provedba naplate

b)      prisilna naplata

10. Zahtjev za pokretanje postupka parcelacije kč. 989, k.o. Berak ( trafo stanica)

11. Informacija o pružanju pomoći poplavljenim područjima.

12. Pitanja i prijedlozi.

 

                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                      Dubravko Martić

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-04/14

URBROJ. 2196/07-14-

Tompojevci, 06.03. 2014. godine.

 

P O Z I V

NA 5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

 

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13), sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

 

11._ožujak.  ( utorak ) u 16,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama Ureda Općine Tompojevci , A.G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
 2. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
 3. Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2013. godinu.
 5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Tompojevci za 2013. godinu.
 6. Prijedlog Odluke o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Tompojevci ( Plan je objavljen na web adresi: www.opcina-tompojevci.hr)
 7. Izvješće o radu načelnika za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. god.
 8. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

            ( predlagatelj: Vodovod grada Vukovara ).

9. Zamolba LU „Kuna“ Tompojevci za korištenje prostorija Lovačkog doma u Berku.

10.  Odluka o plaćanju troškova smještaja u ustanovi socijalne skrbi iza pokojne Julke Sokol i Emilije Petričević iz Tompojevaca.

11.  Prijedlog Zaključka o korištenju javnog vodnog dobra u svrhu razvoja turizma.

12. Pitanja i prijedlozi.

 

                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                      Dubravko Martić

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-04/14

URBROJ. 2196/07-13-

Tompojevci, 11.12.2013. godine.

 

 

P O Z I V

NA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

 

 

Na temelju članka 67. St. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13), sazivam 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

 

16. prosinac .2013.  ( ponedjeljak ) u 16,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama Ureda Općine Tompojevci , A.G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.

2. Prijedlog Programa:

a)      gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

b)      održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini

c)      javnih potreba u kulturi za 2014. godine

d)     javnih potreba sportskih udruga za 2014. godinu

e)      utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. god.

f)       utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014

g)      socijalne skrbi za 2014. godinu

3. Prijedlog Odluke o godišnjem  raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnik/ca u Općinskom vijeću Općine Tompojevci za 2014. godinu.

4. Prijedlog  Proračuna Općine Tompojevci za 2014. godinu.

5. Prijedlog Projekcije proračuna Općine Tompojevci za 2015. i 2016. god.

6. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2014. g.

7. Izvješća o stanju u prostoru Općine Tompojevci ( materijali se mogu pogledati u uredu Općine Tompojevci i na web adresi: www.opcina-tompojevci.hr

8. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci.

9. Imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu potrošača pri pružanju javnih usluga.

10. Imenovanje člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

11. Imenovanje člana Povjerenstva za  procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase.

12. Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci.

13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Tompojevci.

14. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 2013. godine.

15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tompojevci u 2014. godini.

16. Odluka o određivanju lokacije za reciklažno dvorište.

17. Zamolba za suglasnost  o povećanju cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada s područja Općine Tompojevci.

18. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine   (predlagatelj Vodovod grada Vukovara).

19. Pitanja i prijedlozi.

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

           Dubravko Martić

 

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-04/14

URBROJ. 2196/07-13-

Tompojevci, 09.10.2013. godine.

 

 

Temeljem članka 33. Statuta općine Tompojevci

 

S A Z I V A M

 

     3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci. Sjednica će se održati u prostorijama ureda općine Tompojevci, A. G. Matoša 1, Tompojevci, dana 14.10.2013. godine s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI   RED :

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.

2. Prijedlog i donošenje:

a)    II izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g.

b)    Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini

c)    Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2013. god.

d)    Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.

e)    Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2013. god.

f)     Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2013. god.

3. II Rebalans proračuna Općine Tompojevci za 2013. godinu.

4. Suglasnost na elaborat upisa objekata u vlasništvu Tomislava Lucića iz Berka sagrađenih na dijelu nekretnine označenoj kao kč. br. 1298 u k.o. Berak ,put u selu -javno dobro u općoj uporabi pod upravljanjem Općine Tompojevci.

5. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine   (predlagatelj Vodovod grada Vukovara).

6. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Tompojevci - kč. br. 892/2 K.o. Tompojevci .

7. Komisija za unutarnji nadzor ( predsjednik + dva člana, mjesečna kontrola prihoda i rashoda).

8. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju spomen obilježja u Mikluševcima ( kč. 996, k.o. Mikluševci, oranica uz groblje – financira u cijelosti ministarstvo branitelja).

9. Različito.

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-04/

URBROJ. 2196/07-13-1

Tompojevci, 11.07.2013. godine.

 

 

 

Temeljem članka 33. Statuta općine Tompojevci

 

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci. Sjednica će se održati u prostorijama ureda općine Tompojevci, A. G. Matoša 1, Tompojevci, dana 16.07.2013. godine s početkom u   19,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

 

 

DNEVNI   RED :

 

 

 1. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća.
 2. Polaganje prisege člana Općinskog vijeća.
 3. Izbor Odbora za Statut i Poslovnik ( predsjednik + 4 člana).
 4. Izbor Odbora za proračun i financije ( predsjednik + 4 člana).
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja Proračuna Općine Tompojevci za 2013. godinu.
 6. Polugodišnje izvješće o radu  Općinskog načelnika.
 7. Imenovanje Stožera zaštite i spašavanja.
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnik/ca u Općinskom vijeću Općine Tompojevci za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine.
 9. Informacija o stanju službenog automobila marke Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI.
 10.  Prijedlog uključenja Općine Tompojevci u pogranično područje Drina – Sava podržano od stalne radne skupine za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi.
 11. Različito.

 

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

      Dubravko Martić