Službene stranice općine Tompojevci

Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Općina Tompojevci  uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Općini Tompojevci:

- putem telefona na broj 032 514 184
- putem faxa na broj 032 514 185
- putem elektroničke pošte: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr
- poštom ili  donijeti osobno u pisarnicu na adresu Općina Tompojevci,

A.G. Matoša 1, 32 238 Tompojevci od 09.00 do 13.00 sati.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.


Službenik za informiranje Kata Cvitković, dipl. ing.
telef. 032 / 514 184
Fax: 032 / 514 185
e-mail: opcina-tompojevci-katica@vk.t-com.hr

 

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJI TE ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJE

 

Pristup informacijama Općine Tompojevci te ponovna uporaba informacija se ostvaruju bez naknade.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).

 

Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Tompojevci prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Tompojevci kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

 

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. 

 

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Tompojevci će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tompojevci za razdoblje 2016. - 2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Općine Tompojevci za razdoblje 2016. - 2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna za 2017. i projekcije proračuna za 2018. i 2019..

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Rebalansa proračuna Općine Tompojevci za 2016.

Odluka da nije potrerebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Tompojevci za razdoblje od 2016. - 2020.